Làm theo lời Bác, Lữ đoàn Thông tin 80 giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc

Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, cơ động cho Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời, đảm nhiệm “điểm nút” thông tin liên lạc của Bộ Quốc phòng và truyền hình cơ động phục vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cùng các nhiệm vụ khác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Lữ đoàn gặp không ít khó khăn do đội hình đóng quân phân tán, địa hình chia cắt, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên không đồng đều, có mặt chưa theo kịp sự phát triển của trang bị, khí tài, v.v. Trước tình hình đó, để giữ “mạch máu” thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh thực hiện “ba đột phá”(2), xác định là động lực, nội dung quan trọng, thiết thực trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”(3), Đảng ủy Lữ đoàn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ. Quán triệt, thực hiện Kết luận số 74-KL/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 168-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy cơ sở trong tình hình mới”; Chỉ thị số 184-CT/ĐU, ngày 23/3/2017 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, thời gian qua, cùng với thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Đảng ủy Lữ đoàn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng cấp ủy, nhất là các đơn vị ở xa, trạm lẻ, đơn vị có nhiều khó khăn với nhiều hình thức, nội dung toàn diện. Trong đó, tập trung vào nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của trên vào đảng bộ, chi bộ mình; năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, cán bộ chủ trì. Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới quy trình ra nghị quyết, kiểm tra và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng “thiết thực, hiệu quả”; chú trọng giải quyết những vấn đề mới phát sinh hoặc những khó khăn, tồn đọng, vướng mắc; các giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu đã chỉ ra. Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện thống nhất hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy các cấp; phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, nâng cao vai trò tổ chức thực hiện của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, cũng như tính chủ động, sáng tạo của quần chúng.

Cùng với đó, Lữ đoàn đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quan tâm giải quyết tốt các mối quan hệ giữa lãnh đạo - chỉ huy, cấp trên - cấp dưới, cán bộ - chiến sĩ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đơn vị.

 

Kiểm tra công tác canh trực, bảo đảm thông tin liên lạc tại Tổng trạm Sở chỉ huy Quân khu

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại, Lữ đoàn được đầu tư, bổ sung nhiều loại trang bị, khí tài hiện đại, góp phần nâng cao một bước chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong khai thác, làm chủ. Khắc phục vấn đề này, Lữ đoàn đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm thông tin liên lạc. Thấu triệt lời Bác dạy: “Phải tăng cường công tác quân sự, trước hết là phải luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội”(4), bám sát định hướng Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2022 - 2025, Lữ đoàn triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện với mục tiêu “Giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ thông tin công nghệ cao”. Theo đó, cùng với chỉ đạo, triển khai quyết liệt việc kèm cặp, bồi dưỡng trực tiếp giữa cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ, tay nghề cao đối với nhân viên mới và đội ngũ thợ kỹ thuật, nhân viên báo vụ, Lữ đoàn tăng cường kỹ sư trẻ mới ra trường cho cơ sở, vừa giúp họ trải nghiệm thực tiễn công tác, vừa làm nòng cốt về kỹ thuật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại Đơn vị. Để khai thác, làm chủ khí tài, trang bị mới, Lữ đoàn chủ động lựa chọn cán bộ, nhân viên kỹ thuật có năng lực tham gia chuyển giao công nghệ, tập huấn do cấp trên tổ chức; qua đó, cập nhật kiến thức và biên soạn thành tài liệu, giáo trình huấn luyện thống nhất. Trên cơ sở đó, thành lập các tổ giáo viên chuyên trách, làm nòng cốt để tiếp tục huấn luyện, bồi dưỡng tại chỗ tiến tới huấn luyện đồng hóa nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật toàn Đơn vị. Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng huấn luyện chuyên sâu để mỗi người vừa giỏi chuyên môn của mình, vừa hiểu và đảm nhiệm được từ 2 đến 3 vị trí chuyên môn khác; huấn luyện phân đội thông tin cơ động với nhiều quy mô trong điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt nhằm nâng cao khả năng bảo đảm thông tin, truyền hình tinh nhuệ, đa năng và khả năng sinh tồn trong điều kiện cơ động dài ngày, bị cô lập nơi vùng sâu, vùng xa khi bị thiên tai tàn phá nặng nề.

Quá trình triển khai, để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, phân cấp huấn luyện, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong phối hợp, hiệp đồng, tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Bên cạnh đó, Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện theo chương trình cơ bản với huấn luyện trực tiếp trên trạm, trên mạng, trên tuyến; huấn luyện tập trung với huấn luyện theo nhóm chuyên môn; tăng cường huấn luyện bổ sung, huấn luyện bù các nội dung còn yếu, thiếu. Hằng tháng, Lữ đoàn chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập các phương án theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhằm nâng cao trình độ hiệp đồng, khả năng xử lý các tình huống về thông tin liên lạc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các ca, kíp trực, v.v. Với các biện pháp thiết thực trên, trình độ tổ chức, năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và chiến sĩ Lữ đoàn được nâng lên rõ rệt. Năm 2021, kết quả kiểm tra huấn luyện chuyên ngành của Lữ đoàn đạt 100% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 88,6% khá, giỏi; Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị Huấn luyện giỏi 05 năm liền (2016 - 2021).

Đi liền với nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, Lữ đoàn chú trọng đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Theo đó, Lữ đoàn thường xuyên quán triệt các văn bản, chỉ thị, quy định của trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và cụ thể hóa bằng hệ thống quy chế, quy định, nội quy sát đặc điểm, nhiệm vụ để thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn Đơn vị. Đáng chú ý, bám sát sự chỉ đạo của Quân khu, vừa qua, Đảng ủy Lữ đoàn đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/ĐU, ngày 18/4/2021 về thực hiện khâu đột phá “Xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật” và “Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp”. Trong đó, Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các nội dung xây dựng chính quy trên các mặt công tác và phát huy vai trò chủ trì, trung tâm phối hợp, hiệp đồng của cơ quan chính trị, cơ quan tham mưu trong thực hiện chức năng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, không chồng chéo. Thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chính quy trong bảo đảm thông tin liên lạc, nhất là thực hiện chế độ canh, trực, bảo mật thông tin, kiên quyết không để xảy ra sai sót, chậm hoặc lộ, lọt thông tin. Tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị, phương tiện theo phân cấp, nhất là số chiến sĩ mới, chiến sĩ sắp xuất ngũ, quân nhân ở đài, trạm lẻ. Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Ca trực kiểu mẫu”, “Đường dây thanh niên tự quản”, “Trạm 5 tốt”, “Ba làm chủ trong bảo đảm kỹ thuật”,... nâng cao khả năng bảo đảm thông tin thường xuyên và đột xuất theo kế hoạch, chỉ thị của cấp trên. Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, trong 05 năm qua, Lữ đoàn không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; liên lạc trên các phương tiện thông tin thông suốt, luôn đạt tỷ lệ 100%, không để lọt canh, lọt tín hiệu, tồn đọng điện. Đặc biệt, năm 2020, Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình cơ động phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị, được Bộ Quốc phòng biểu dương; 05 tập thể, 06 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Binh chủng, Quân khu.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được, thời gian tới, Lữ đoàn Thông tin 80 tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng tiếp nhận, tham gia hiệu quả các chương trình chuyển giao khí tài, trang bị mới và tổ chức huấn luyện, khai thác, làm chủ, nâng cao năng lực bảo đảm thông tin liên lạc, giữ vững mạch “máu thông” tin liên lạc thông suốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

_______________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 544.

2 - (1) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, mẫu mực. (2) Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm thông tin liên lạc. (3) Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn đơn vị.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 193.

4 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 29.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website