Các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Mon Xay Lào Mua Xông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào; Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Các đồng chí chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc, đồng chí Mon Xay Lào Mua Xông, Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào khẳng định, Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng đối với thanh niên hai nước khi có cơ hội cùng nhau ôn lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm vi Hản đối với thế hệ trẻ cũng như tổ chức thanh niên 2 nước Lào - Việt.

Mối quan hệ đặc biệt này đã trở thành nhân tố quyết định thành công và thắng lợi của cách mạng hai nước, trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc Lào - Việt Nam. Với tư cách là những người kế thừa, thanh niên hai nước  Lào - Việt Nam phải tích cực giữ gìn và phát huy những thành quả ấy.

Với 25 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh thiếu nhi của Việt Nam và Lào, tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích, đánh giá về giá trị lý luận, thực tiễn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm vi Hản, nhất là trong bồi dưỡng thế hệ trẻ và xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; việc tổ chức để tuổi trẻ hai nước học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm vi Hản, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hội thảo có sự tham dự của đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam và Lào

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nêu rõ, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm vi Hản là tài sản quý báu của hai Đảng và Nhân dân hai nước, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng hai nước, trong đó có tuổi trẻ Việt Nam và Lào.

Trách nhiệm chính trị của thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Lào trước hai dân tộc là tích cực học tập, thấm nhuần sâu sắc và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Chủ tịch Cay Xỏn Phôm vi Hản. Đây là chìa khoá để thế hệ trẻ thành công trong thực hiện trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước đã xác định.

“Chúng ta cùng thống nhất đánh giá tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm vi Hản là cội nguồn cho sự đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc trên con đường thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc và nhân dân, nhất là tuổi trẻ hai nước. Cội nguồn tư tưởng đó cần phải được thế hệ trẻ ngày nay giữ gìn và phát triển trong hiện tại và tương lai trong quan hệ hai nước”, Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy nhấn mạnh.