Học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên

Chuyển biến nhưng chưa toàn diện

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua hơn 1 năm thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01), đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, một số chi bộ, đảng bộ triển khai tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận 01 còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nội dung xây dựng kế hoạch học tập và làm theo của một số cấp ủy cơ sở còn chung chung, chủ yếu theo đề cương hướng dẫn. Việc liên hệ, sâu sát tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể.

Công tác tuyên truyền, triển khai học tập đến các chi bộ địa bàn dân cư chất lượng chưa cao. Một số cấp ủy chi bộ chưa chú trọng việc quản lý, giám sát đảng viên, công chức, viên chức trong thời gian tham gia học tập, nghiên cứu. Việc xây dựng, nhân rộng gương điển hình người tốt, việc tốt chưa được duy trì thường xuyên, chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên một số nơi chưa nghiên cứu đầy đủ, toàn diện nội dung, nhiệm vụ Kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa nên chưa xác định rõ yêu cầu, những việc cần làm để thực hiện. Điều này dẫn tới lúng túng trong chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề đột phá. Thậm chí, có những nơi khi kiểm tra tài liệu, thủ tục, báo cáo được triển khai rất bài bản, đầy đủ, nhưng thực tế lại mang tính hình thức, đối phó.

 

 Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các cá nhân điển hình trong thực hiện Kết luận 01

Đánh giá đúng thực chất để duy trì thường xuyên, lâu dài, liên tục

Trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01 đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên. Trong quá trình thực hiện, gắn Kết luận 01 với thực hiện các kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,...

Công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

Các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc gắn với giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Trong đó, các cấp ủy, chi bộ đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên hơn nữa.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương. Trọng tâm, kịp thời chấn chỉnh tinh thần, thái độ trong học tập, gắn xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân về phòng chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên tiếp tục xây dựng ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc các quy định những điều đảng viên không được làm và chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ…

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với các quy định nêu gương, các địa phương, đơn vị kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay. Cán bộ, đảng viên suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cần phải được xử lý nghiêm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website