Lữ đoàn Phòng không 673 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lữ đoàn Phòng không 673 (Quân đoàn 2), có nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc thời kỳ mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn bám sát sự chỉ đạo của trên, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Đơn vị, địa bàn,... tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng, được cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng tích cực hưởng ứng, trở thành việc làm thường xuyên trong công tác, sinh hoạt hằng ngày. Trên thực tế, Lữ đoàn đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện cụ thể, chặt chẽ, thống nhất ở các cấp, các tổ chức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập các chuyên đề, tác phẩm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, sáng tạo. Cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy và tổ chức quần chúng ở từng cấp thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các tiêu chí về học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và thuận lợi cho việc đánh giá kết quả. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký phấn đấu học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới sát chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, đã tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng; đặc biệt, trước những nhiệm vụ, nội dung mới, khó, đòi hỏi tính đột phá thì ý thức, trách nhiệm và tinh thần phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ được phát huy tốt. Nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả, tiêu biểu như: “Khẩu đội điểm giỏi”, “Trận địa thanh niên Quyết thắng”,... được cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực hưởng ứng thực hiện. Hiệu quả từ việc học tập và làm theo Bác đã trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phát triển vững chắc, có chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động và sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao(1).

 

 Tuổi trẻ Lữ đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật,... của Lữ đoàn đặt ra yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, v.v. Vì thế, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục xác định: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) là vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị; trong đó, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Giải pháp trọng tâm, mang tính nền tảng được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Để thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, Lữ đoàn tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề, tác phẩm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần hơn nữa tư tưởng, tấm gương của Bác, tự hào về truyền thống của Quân đội, Quân đoàn, Đơn vị. Qua đó, tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong tình hình hiện nay, việc tuyên truyền, giáo dục phải hướng vào nâng cao nhận thức và thực hiện tốt việc “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên; đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân; nhất là âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch. Quá trình thực hiện, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; thông qua diễn đàn, tọa đàm và sinh hoạt của các tổ chức; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh nội bộ và các thiết chế văn hóa ở cơ sở, v.v. Từ đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực sự đi vào đời sống, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đơn vị.

Nhằm tạo phong trào hành động cách mạng sâu, rộng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách thường xuyên, chặt chẽ từ khâu xác định tiêu chí, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đến kiểm tra, đánh giá kết quả, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Để tiếp tục phát huy hiệu quả giải pháp này, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phong trào Thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành,... hướng vào thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, cụ thể hóa và bổ sung nội dung, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nội dung phải gắn với thực hiện nghiêm các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện và xác định yêu cầu, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát chức trách, nhiệm vụ được giao; hằng năm, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tổ chức.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(2). Vì vậy, phát huy vai trò nêu gương, nhất là của cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp là một trong những giải pháp quan trọng được Lữ đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Để nội dung này thực sự đi vào đời sống, sinh hoạt hằng ngày của bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu theo phương châm: “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, việc nêu gương phải thể hiện ở phẩm chất luôn kiên định vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết; quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát, thật sự là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chống cục bộ địa phương, bè phái. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, v.v. Trong thực hiện, Lữ đoàn chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; gợi ý kiểm điểm và nâng cao chất lượng kiểm điểm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề về tư tưởng nảy sinh trong cấp ủy, chi bộ và cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết; kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết đấu tranh với nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái. Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong giám sát đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, đấu tranh kiên quyết với những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái trong thực hiện (nếu có). Từ đó, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức và cá nhân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân, góp phần tô thắm truyền thống “Thần tốc, táo bạo, quyết chiến, toàn thắng” của Lữ đoàn Anh hùng trong thời kỳ mới. 

________________

1 - Từ năm 2016 đến năm 2021: Lữ đoàn được tặng Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng (năm 2019, 2020); Cờ Thi đua của Quân đoàn (năm 2018). Sơ kết 5 năm (2016 - 2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Lữ đoàn là tập thể điển hình tiên tiến của toàn quân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 284.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website