Đông Sơn: Lan tỏa nhiều mô hình học tập và làm theo Bác

 Lãnh đạo huyện Đông Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc học và làm theo Bác góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp huyện Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở; yêu cầu từng cá nhân, đơn vị xây dựng kế hoạch, bản đăng ký thực hiện nội dung học Kết luận 01 theo chuyên đề từng năm; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề về Bác... Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, các ban, phòng, ngành, MTTQ và đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn các nội dung sát với thực tiễn công tác, đã đưa ra những giải pháp thích hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế...

Xác định việc xây dựng mô hình, việc làm điển hình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận 01, BTV Huyện ủy đã giao cho Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện mô hình tiểu biểu trong toàn huyện. Theo đó, mỗi cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở, ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đều có ít nhất một mô hình hoặc việc làm điển hình gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong năm 2023, toàn huyện đã đăng ký và thực hiện 87 phong trào, mô hình, việc làm điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều mô hình, phong trào được Nhân dân đón nhận, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả, góp phần làm chuyển biến toàn diện, nhanh chóng các lĩnh vực, đặc biệt là bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, đô thị. Tiêu biểu như: mô hình xây dựng HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, có sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 4 sao trở lên gắn với chuỗi giá trị phát triển bền vững tại xã Đông Tiến; mô hình quản lý, phát huy, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Ngũ trò Viên Khê” (Dân ca Đông Anh) tại xã Đông Khê; mô hình cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; mô hình xây dựng và mở rộng đường giao thông nông thôn...

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, một trong những giải pháp được Đảng bộ huyện Đông Sơn chú trọng thực hiện là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, gắn với đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Học Bác, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm trong công việc, từ đó các đảng viên tự giác làm theo. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, nhờ phát huy vai trò của người đứng đầu, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, bộ mặt nông thôn có sự đổi thay rõ nét. Trong năm 2023, huyện Đông Sơn đã vận động Nhân dân hiến trên 37.647m2 đất (tương đương với 95,617 tỷ đồng) để mở rộng đường giao thông. Toàn huyện có thêm 11 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 73/85 thôn, đạt tỷ lệ 85,88%; 4 xã Đông Tiến, Đông Phú, Đông Thịnh, Đông Nam được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 9/13 xã, đạt tỷ lệ 69,23%; xã Đông Thịnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng số xã NTM kiểu mẫu toàn huyện lên 4/13 xã, đạt tỷ lệ 30,76%.

Đồng chí Lê Thị Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Sơn, khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Quy chế dân chủ ngày càng được phát huy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc trong Nhân dân; chấn chỉnh được những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, tăng thêm niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Những năm qua, Đảng bộ huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Hằng năm, huyện Đông Sơn có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ huyện 5 năm liên tục (2018-2022) được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể BTV Huyện ủy 6 năm liên tục (2017-2022) được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, BTV Huyện ủy được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website