Văn Yên tập trung triển khai Chỉ thị 05 chuyên đề 2024

Huyện ủy Văn Yên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2024.

Để các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ huyện đến cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) nắm vững, nhận thức rõ và quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản, cốt lõi được nêu trong chuyên đề năm 2024, Đảng bộ huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” với hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Đặc biệt, để mỗi CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân nắm vững tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn lịch sử, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ huyện đã mời Báo cáo viên Trung ương, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện, truyền đạt tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới gần 5.000 CBĐV, công chức, viên chức của 48 tổ chức cơ sở Đảng.

Tại đây, mỗi CBĐV, đoàn viên, hội viên đã thấy được nội dung và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay qua các câu chuyện thường ngày của Bác từ việc xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng phầm chất người đảng viên, công chức, viên chức; ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tinh thần phê bình và tự phê bình, trách nhiệm nêu gương của mỗi CBĐV.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết: đây là buổi sinh hoạt chính trị quan trọng, cung cấp cho toàn Đảng bộ huyện nguồn sức mạnh nội lực to lớn, là động lực để các cấp, ngành, các tập thể, cá nhân cùng tạo khí thế, động lực, quyết tâm mới, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Văn Yên gắn với công bố Quyết định huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ V. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và xây dựng quê hương Văn Yên giàu đẹp, hạnh phúc.

Được biết, thời gian này, việc triển khai học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2024 đã và đang được Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng để mỗi CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được quán triệt, nắm vững và thực hiện hiệu quả, trọng tâm là đưa nội dung chuyên đề năm 2024 trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ.

Trong sinh hoạt, sẽ liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi, tự sửa”; sinh hoạt chính trị tư tưởng về 2 cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tố chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng chú trọng cụ thế hóa nội dung chuyên đề gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị văn hóa, hạnh phúc, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ tài và đửc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; có ý thức, trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các CBĐV, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024.

Trên cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai chuyên đề 2024 không chỉ góp phần củng cố sâu sắc những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ CBĐV; tạo động lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn để các cấp ủy đảng, đảng viên, nhân dân vận dụng sáng tạo vào quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBĐV trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Làm điểm tựa để xây dựng con người Văn Yên "Nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”, xây dựng huyện Văn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website