Trường Sĩ quan Thông tin đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Trường Sĩ quan Thông tin là cơ sở đào tạo hàng đầu của Binh chủng Thông tin liên lạc và Quân đội; có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu thông tin, chỉ huy tham mưu tác chiến không gian mạng cho toàn quân; tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ do Binh chủng và Bộ Quốc phòng giao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng hàng đầu và trở thành việc làm thường xuyên, thể hiện niềm tôn kính, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường đối với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Theo đó, việc triển khai học tập các chuyên đề, tác phẩm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chế độ sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, chi bộ và các tổ chức quần chúng; lồng ghép vào nội dung, chương trình giáo dục chính trị, giảng dạy các môn học khoa học xã hội và nhân văn cho các đối tượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp của Người, cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác trong Nhà trường được đẩy mạnh, với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, sáng tạo. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), Nhà trường đã tổ chức Hội thảo khoa học: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” để lại tình cảm sâu sắc trong cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Trường. Thông qua học tập, làm theo Bác đã tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nhất là đối với những nội dung mới, khó và mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Tiêu biểu là, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy - học tiếng Anh, giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành giáo dục, đào tạo và đổi mới phương pháp dạy, học; xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; xây dựng, phát triển Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh; xây dựng nhà trường thông minh gắn với chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”(1).

Hội nghị Đảng ủy Nhà trường ra kết luận bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo năm 2022

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó, lực lượng Thông tin liên lạc quân sự tiến thẳng lên hiện đại đã, đang đặt ra yêu cầu cao và toàn diện hơn cho Nhà trường. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định: tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) với những trọng tâm sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, nhằm thúc đẩy cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nhất là tư tưởng về ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; niềm vinh dự, tự hào được học tập, công tác, rèn luyện ở Nhà trường anh hùng với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, v.v. Để làm được điều đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo toàn Trường đẩy mạnh học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch của trên; tiếp tục cập nhật, bổ sung vào chương trình giảng dạy nội dung học tập, làm theo Bác phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho các đối tượng. Đồng thời, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, biện pháp, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, Nhà trường chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng quản lý chặt chẽ thông tin trên internet, mạng xã hội; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức sai trái, lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, v.v. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước đột phá, làm cho việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào đời sống, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên gần gũi, “dễ học tập, dễ làm theo” và “muốn học tập, muốn làm theo” của mỗi cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là: Kết luận số 21-KL/TW, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, vận dụng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo từng cá nhân đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp ủy, chỉ huy xác nhận. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tổ chức. Đẩy mạnh Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phong trào Thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo phong trào hành động cách mạng sâu, rộng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, khoa, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

 

 Huấn luyện thực hành khai thác, sử dụng thiết bị thông tin VSAT

Ba là, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng giống như các cơ sở đào tạo khác trong Quân đội, mục tiêu giáo dục, đào tạo của Nhà trường là đào tạo ra những sĩ quan có đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác,… đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Không những thế, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và nhân viên của Nhà trường phải học tập, làm việc trong môi trường kỹ thuật cao, đòi hỏi tư duy độc lập, sáng tạo, ý thức kỷ luật tự giác, nghiêm minh,… nên việc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu các cấp là giải pháp quan trọng trong học tập và làm theo Bác. Để thực hiện tốt nội dung này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu theo phương châm: “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Việc nêu gương trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, phải hướng vào thể hiện phẩm chất luôn kiên định vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và công tác. Đồng thời, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh, thật sự là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị. Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo thống nhất việc duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; qua đó, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong cơ quan, khoa, đơn vị.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết đấu tranh với nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái. Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp. Kết hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất với các đợt kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị để đánh giá kết quả thực hiện. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Định kỳ sơ kết, tổng kết để đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, đấu tranh kiên quyết với những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái trong thực hiện.

Với quyết tâm chính trị, sự nỗ lực cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Trường Sĩ quan Thông tin tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức và cá nhân, tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thi đua khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng lực lượng Thông tin liên lạc quân sự tiến thẳng lên hiện đại.

__________________

1 - Trong 05 năm (2016 - 2021), Nhà trường được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua (năm 2017, 2019, 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ Thi đua (năm 2018), Cờ Thi đua của Binh chủng Thông tin liên lạc (năm 2018); có 380 lượt tập thể và 2.776 lượt cá nhân được tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các loại, v.v.

Đại tá, TS. HÀ SỸ CHIẾN, Chính ủy Nhà trường

Theo http://tapchiqptd.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website