Tuyên Quang triển khai học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cẩu Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là một trong những Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và kết nối với 170 điểm cầu trong toàn tỉnh, với  trên 16.000 đại biểu tham dự - đông nhất từ trước đến nay. 

Việc học tập và làm theo Bác phải là việc làm thường xuyên, sâu rộng

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin,  tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo sớm đưa các nội dung vào thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”. Những quan điểm trong chuyên đề nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, tự tin dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn; tinh thần đoàn kết, đồng tâm để phát triển về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của mỗi người trong hệ thống hành chính, về quan điểm gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Xây dựng nền hành chính Nhà nước hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn triển khai nội dung chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nội dung: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCHC), góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ 3 nội dung chính trong chuyên đề: Tại sao phải xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực trạng kết quả của công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; các giải pháp để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới. Theo đó quan điểm của tỉnh xác định, đầu tư cho CCHC là đầu tư cho sự phát triển, cải cách thủ tục hành chính là giải pháp mang tính đột phá, khơi thông “điểm nghẽn” tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, toàn diện; lấy sự phát triển của kinh tế - xã hội của tỉnh, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện phương châm “đã nói là phải làm”, thực chất, không hình thức.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ, cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm. Cần gắn đợt sinh hoạt này với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và việc triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và các sự kiện chính trị của đất nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị đã nghe Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Tác phẩm là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác phẩm cũng là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Công

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa nội dung cải cách thủ tục hành chính vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, từng ngành, từng cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm…; gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2022, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị; phải chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Theo https://baotuyenquang.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website