Tây Ninh triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 91 điểm cầu, có sự tham gia của hơn 9.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh chủ trì Hội nghị.

 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”.

Theo đó, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng đi sâu phân tích những nội dung chủ yếu, cốt lõi của chuyên đề năm 2022 như: Sự cần thiết xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ.

PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ rất cơ bản, toàn diện, phong phú, sâu sắc, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công tác cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là khi Đảng ta đang tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII).

 

 PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã ban hành các kế hoạch về thực hiện chuyên đề năm 2022, cũng như về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Việc triển khai chuyên đề năm 2022 nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, từ đó vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ngày 18/5 tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tiếp tục tổ chức hội nghị học tập quán triệt nội dung cốt lõi và điểm mới Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai sâu rộng việc học tập chuyên đề năm 2022 gắn kết với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII); nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động với những việc làm cụ thể; đồng thời phát động thi đua để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo Bác; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên./.

Tin, ảnh: Tố Tuấn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website