Bác Hồ trò chuyện với học sinh Trường thiếu nhi rẻo cao khu tự trị Việt Bắc,1960 (Ảnh TL) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Trong di sản tư tưởng Người để lại, quan điểm về vai trò của giáo dục trong việc phát huy nhân tố con người giữ vị trí hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Hồ Chí Minh đối với con người, coi con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định mọi thành công. Người thường xuyên nhắc nhở: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Với gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, Trưng bày khái quát tư tưởng, tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục trong xây dựng và phát triển đất nước; lan tỏa tinh thần phấn đấu, cống hiến của các thế hệ thầy, trò, những người làm công tác giáo dục, cổ vũ họ luôn nỗ lực hết mình, cố gắng học tập và vươn lên.

Trưng bày gồm 03 phần: Phần I: Hồ Chí Minh – người đặt nền móng xây dựng nền giáo dục mới. Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, có truyền thống yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước. Theo Người, “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, suốt cả cuộc đời, “Người chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp đặt nền móng khai sinh một nền giáo dục mới, cách mạng, toàn diện, với khát vọng đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Phần II: Hồ Chí Minh - Tầm nhìn vượt thời đại. Các hình ảnh, tài liệu, hiện vật của phần này giới thiệu tới công chúng nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam. Trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người, tư tưởng về giáo dục chiếm một vị trí quan trọng, đặt nền tảng trong vấn đề xây dựng nhân tố con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đánh giá cao vai trò của giáo dục trong việc nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, Người luôn chăm lo và trực tiếp rèn luyện, đào tạo nên những chiến sỹ cộng sản ưu tú cho dân tộc.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thể hiện một tầm nhìn vượt thời đại, là phương châm, phương pháp cho chủ trương, đường lối chỉ đạo phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cách mạng, là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục hiện nay.

Phần III: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngay trong các cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, một nền giáo dục thời đại mới đã được xây dựng, đóng góp vào việc chuẩn bị lực lượng nhân sự vừa có trình độ cao, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ khi đất nước tiến hành đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, là “động lực của sự phát triển đất nước” và dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục nhằm giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ đủ sức gánh vác sứ mệnh đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu thực hiện kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ 21/12/2023 đến 20/04/2024.