Làm theo lời Bác từ những việc cụ thể

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Viện trưởng VKSND tỉnh trao tiền ủng hộ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Ảnh tư liệu). 

Hàng năm, thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, Đảng ủy VKSND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và hàng năm.

Hàng năm, tổ chức cho 100% đảng viên, công chức và người lao động trong toàn ngành ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành.

Các bản kế hoạch, cam kết của cá nhân cơ bản đã bám sát nội dung, yêu cầu đề ra và được cụ thể hóa phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, vị trí, vai trò, công việc được giao và phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, Đảng ủy VKSND tỉnh đã xây dựng kế hoạch của Đảng ủy và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp vào chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy VKSND tỉnh tăng cường lãnh đạo thực hiện nội dung đột phá về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy gắn với Quy định thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động xác định cụ thể và thực hiện nghiêm túc nội dung phấn đấu về trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của bản thân, trong đó cụ thể hóa các nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Đề cao việc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động noi theo. Kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương là một nội dung của báo cáo thực hiện kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân với Chi bộ, cơ quan vào dịp tổng kết cuối năm.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, tặng quà và xe lăn cho trẻ tật nguyền ở xã Khao Mang.

Từ năm 2021 đến nay, ngành kiểm sát Yên Bái đã có 5 mô hình thi đua thực hiện văn hóa công sở và 28 gương cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng ủy Khối công nhận ở cấp cơ sở. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo động lực thúc đẩy, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ, cơ quan VKSND tỉnh đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, rèn luyện góp phần vào việc thực hiện những nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Công tác tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW được thực hiện nghiêm túc, có sức lan tỏa và nhận được sự đồng tình của đảng viên, công chức và người lao động trong toàn ngành. Công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống văn hóa, lịch sử, giáo dục lối sống; nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Tinh thần trách nhiệm của đảng viên, công chức và người lao động, nhất là sự nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của người đứng đầu được nâng lên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website