Kbang chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác

Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác

Toàn Đảng bộ huyện Kbang hiện có 54 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (17 Đảng bộ và 37 chi bộ); tổng số đảng viên là 3.814 đồng chí. Có 199 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 110/110 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, 86/110 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố, đạt 87,18%.

Nhìn chung, thời gian qua, các chi bộ cơ sở khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đã triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

 Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng Sơ Lam (xã Krong, huyện Kbang). Ảnh: Đức Thụy

Xác định tầm quan trọng ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang luôn quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai trong toàn Đảng bộ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, chủ đề hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai và nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện đã biên soạn đề cương, tài liệu sinh hoạt chuyên đề và sao gửi đến các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để vận dụng xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như: Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức Khối Đảng theo phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các thôn, làng đặc biệt khó khăn; một số giải pháp hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, mua nợ hàng hóa của tư thương với lãi suất cao trong đồng bào dân tộc thiểu số; một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ sở...

Qua đó, nội dung sinh hoạt chi bộ theo định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; kết quả xếp loại chất lượng chi bộ hàng năm đều đảm bảo tiêu chí thực chất, không chạy theo thành tích... Từ đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền huyện; biến ý chí, quyết tâm thành hành động cách mạng cụ thể; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo huyện Kbang trao giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: Hà Duyệt

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi bộ vẫn có lúc, có nơi chưa đảm bảo theo quy định; tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề ở một số nơi còn hạn chế, đặc biệt là việc lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá chưa phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chậm được nâng lên, nhất là ở các chi bộ thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số nơi, nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề còn đơn điệu, chủ yếu nặng về lý luận, chưa lựa chọn chủ đề sát với tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và giải quyết những vấn đề nổi cộm tại chi bộ, nhất là gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Một số ít Bí thư chi bộ chưa nắm vững nghiệp vụ công tác Đảng nên chưa định hướng đúng trọng tâm, cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề; chưa phân công đảng viên phụ trách, thực hiện nhiệm vụ, chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần phê và tự phê, ý thức kỷ luật chưa cao của đảng viên dẫn đến một số đảng viên bỏ sinh hoạt phải xóa tên trong danh sách đảng viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Qua phân tích những hạn chế trong việc học tập và làm theo Bác tại các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ thời gian qua có thể chỉ ra một số nguyên nhân chủ yếu như: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Một số Đảng ủy xã chưa nâng cao trách nhiệm trong việc bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác sinh hoạt chi bộ cho các đồng chí cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc; công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ sở đối với việc sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục.

Bên cạnh đó, một số đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ ở xã chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, nắm cơ sở chưa sát; trình độ, năng lực một số cấp ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư chi bộ ở cơ sở còn hạn chế, do đó khó khăn trong công tác cập nhật các văn bản mới, khả năng chuẩn bị nội dung, điều hành buổi sinh hoạt chưa bảo đảm các nội dung theo hướng dẫn của cấp trên.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực tiễn, phát huy vai trò trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thời gian tới toàn Đảng bộ huyện cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao sinh hoạt chi bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai và nhiệm vụ chính trị của chi bộ để xây dựng kế hoạch làm theo.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ và nguyên tắc sinh hoạt Đảng; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, nhất là đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh; chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình để phát huy sức mạnh tập thể và khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các Đảng ủy xã, thị trấn; các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã trong việc dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy cấp trên quan tâm, sâu sát với chi bộ, kịp thời hướng dẫn, gợi mở các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đi đôi với kiểm tra, giám sát việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, việc ra nghị quyết của chi bộ thì nơi đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được bảo đảm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Một góc thị trấn Kbang. Ảnh: Đức Thụy

Bốn là, chỉ đạo thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề, nhất là việc lựa chọn nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù của từng chi bộ; phải gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức triển khai hàng năm. Trong công tác chuẩn bị phải xây dựng đề cương chi tiết, phân công cụ thể, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chuyên đề; tổ chức rút kinh nghiệm sau sinh hoạt chuyên đề; ban hành nghị quyết của chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; nhận xét, đánh giá hạn chế, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, trên tinh thần xây dựng và ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ.

Năm là, các cấp ủy duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ trực thuộc cơ sở, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên; có hình thức xử lý nghiêm những đảng viên, kể cả cấp ủy viên không chấp hành việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng.

Sáu là, tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy chi bộ trong công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website