• Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người Thầy giáo vĩ đại của dân tộc Việt Nam

  (HCM.VN) - Không chỉ là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một người thầy vĩ đại, một nhân cách mẫu mực. Đến với nghề giáo một cách tự nhiên trong ngôi trường nhỏ ở Dục Thanh (Phan Thiết), Người chưa từng được phong danh hiệu nhà giáo nhân dân hay nhà giáo ưu tú, nhưng cả cuộc đời của Hồ Chí Minh với những cống hiến to lớn, những tư tưởng vượt thời đại, đã rèn luyện, đào tạo nên những chiến sỹ cộng sản ưu tú, hy sinh cả cuộc đời cho dân tộc. Những tư tưởng của Người luôn mãi soi đường cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

 • Cần phải học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng, để lãnh đạo “phong trào cách mạng lôi cuốn hàng ức hàng triệu người”, để vượt qua “muôn loại phức tạp, khó khăn” và “để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các vấn đề, thì chúng ta càng phải cố gắng học tập lý luận Mác - Lênin”[1].

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư tưởng “soi đường” về văn hóa

  “Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội” – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều này ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tại các Hội nghị Văn hóa toàn quốc những năm 1946, 1948.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mặt trận dân tộc thống nhất trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất và luôn chăm lo, vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân vào những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất là nền tảng tư tưởng cốt lõi, định hướng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay.

 • Nhân rộng, lan tỏa những tấm gương, việc làm tốt học và làm theo Bác

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu, hy sinh không ngừng vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp để cả dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp”, xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

 • Di chúc Bác Hồ

  Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá. Di chúc là bản tổng kết cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trong đó, Người vạch ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

 • Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga luôn soi đường cho Cách mạng Việt Nam

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định giá trị lịch sử to lớn, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh tụ V.I. Lênin đối với thế giới nói chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng.

 • Từ cách mạng Tháng mười Nga đến cách mạng tháng Tám ở Việt Nam – Những sáng tạo vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

  (HCM.VN) - Kỷ niệm 105 năm (07-11-1917->7-11-2022) cách mạng Tháng Mười Nga thành công, là dịp để chúng ta ghi nhớ những giá trị to lớn của cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga đứng đầu là V.I. Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga vùng dậy khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô-viết. Cách mạng Tháng Mười Nga, cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới nổ ra và giành thắng lợi làm rung chuyển thế giới, để lại những phương pháp cũng như những bài học kinh nghiệm vô giá cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc, đặc biệt là cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam.

 • Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song tư tưởng của Người về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng và tiếp sức cho quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

 • Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh LLVT tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác dân vận

  Công tác dân vận trong Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang địa phương nói riêng là nội dung quan trọng, quyết định tới việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Với nhận thức đó và trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Phú Thọ luôn chú trọng thực hiện công tác quan trọng này với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

 • Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh LLVT tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác dân vận

  Công tác dân vận trong Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang địa phương nói riêng là nội dung quan trọng, quyết định tới việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Với nhận thức đó và trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Phú Thọ luôn chú trọng thực hiện công tác quan trọng này với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

 • Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về tư chất, năng lực và phong cách lãnh đạo. Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Người, đặc biệt là trong việc xây dựng, rèn luyện phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay.

Xem nhiều nhất

Liên kết website