• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, cất nhắc cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc đào tạo, cất nhắc đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo trong thực hiện chiến lược đoàn kết các dân tộc và nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Cách đối đãi với trí thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng đội ngũ trí thức. Người luôn đề cao vai trò của trí thức, trân trọng và động viên đội ngũ này đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

 • "Chỉ sợ lòng dân không yên"

  (HCM.VN) - Trong di sản Hồ Chí Minh có những từ “sợ”, “lòng dạ”, “lòng dân”, “lương tâm”, “chính tâm”, “niềm tin”. Đáng  chú ý nhất khi Người nói “chỉ sợ lòng dân không yên”.

 • "Chỉ sợ lòng dân không yên"

  (HCM.VN) - Trong di sản Hồ Chí Minh có những từ “sợ”, “lòng dạ”, “lòng dân”, “lương tâm”, “chính tâm”, “niềm tin”. Đáng  chú ý nhất khi Người nói “chỉ sợ lòng dân không yên”.

 • Tôn vinh, lan tỏa những giá trị trường tồn của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

  (HCM.VN) - Thông qua Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân” góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời là dịp để lan tỏa những giá trị trường tồn của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên.

 • Những phần thưởng cao quý Bác Hồ dành tặng Công an Thủ đô

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Người cũng tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 • Giá trị nhân văn trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

  (HCM.VN) - Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) chứa đựng biết bao giá trị to lớn, trong đó nổi bật là giá trị nhân văn, mãi mãi trường tồn.

 • Sắt son lời dạy của Bác

  Hơn 6 thập kỷ kể từ ngày thành lập đến nay, BĐBP luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm giáo dục, rèn luyện, chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Đặc biệt, từ những buổi đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn được Bác Hồ - lãnh tụ thân yêu của các lực lượng vũ trang dành cho những tình cảm đặc biệt thân thương.

 • Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

  Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Lữ đoàn Vận tải thủy 273 thực hiện 05 nội dung chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

  Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã, đang và luôn là tiêu chí, thước đo, phương châm hành động và biện pháp công tác của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 273; được coi là động lực, cội nguồn sức mạnh để Đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất liêm, chính cho cán bộ, đảng viên

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm, yêu cầu về liêm, chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trên nhiều bình diện, ở nhiều tầng bậc; qua đó, thể hiện một trí tuệ uyên bác, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, phẩm chất đạo đức mẫu mực của một lãnh tụ kiệt xuất. Hiện nay, những chỉ dẫn đó của Người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 • Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng 2 năm 1955

  Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị của cán bộ y tế tháng 2/1955, có 3 nội dung quan trọng, đó là: Phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học của ta.

Xem nhiều nhất

Liên kết website