• Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng 2 năm 1955

  Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị của cán bộ y tế tháng 2/1955, có 3 nội dung quan trọng, đó là: Phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học của ta.

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa năm 1943 - nhìn từ hôm nay

  (HCM.VN) - Tháng 9-1943, khi còn trong ngục tù của Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh đã viết về ý nghĩa của văn hóa và dự định xây dựng nền văn hóa dân tộc. Sau 80 năm nhìn từ hôm nay, những quan điểm đó vẹn nguyên giá trị, soi đường cho quốc dân đi.

 • Văn hóa Hồ Chí Minh – Văn hóa vì hạnh phúc của Nhân dân

  (HCM.VN) - Văn hóa Hồ Chí Minh là toàn bộ di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho dân tộc, cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Văn hóa, tư tưởng và cuộc đời của Người là lấy hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc làm mục tiêu hy sinh, phấn đấu. Tinh hoa văn hóa Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam vào hàng ngũ của các dân tộc tiên phong của thời đại, có ý nghĩa to lớn đối với đất nước ta trong bối cảnh hiện nay.

 • Bao nhiêu lợi ích đều vì dân

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì thế, tất cả đường lối, phương châm, chính sách của Đảng đều không ngoài mục đích phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân

  Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là tư tưởng về xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân nói riêng, vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời sự, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì yêu cầu cấp thiết là phải vận dụng một cách sáng tạo những giá trị ấy vào thực tiễn cải cách chế độ công vụ hiện nay.

 • Để tiến bộ kịp Nhân dân

  (HCM.VN) - Tiến bộ kịp Nhân dân có nội hàm rộng và sâu sắc. Đó là lòng tốt, trí tuệ, sáng kiến, anh hùng, khôn khéo, hăng hái, thông minh, sáng tạo, niềm tin, không tham nhũng, phụng sự Tổ quốc… Chỉ có tiến bộ kịp Nhân dân thì sự nghiệp cách mang mới đi tới thắng lợi cuối cùng.

 • Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc

  Chuyên gia Luis Silva, người hiệu đính sách tiếng Anh “Hồ Chí Minh: Chủng tộc da đen và các tác phẩm chọn lọc về phân biệt chủng tộc” của Giáo sư Nguyễn Đài Trang, luôn mong muốn phổ biến đến bạn bè quốc tế những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo TTXVN, suy nghĩ “các tác phẩm của Hồ Chí Minh phải được chuyển tải sang tiếng Anh để các thế hệ tương lai có thể tiếp cận được” là tâm huyết được ấp ủ suốt nhiều năm qua của chuyên gia về quan hệ chính phủ này.

 • Từ chức, thôi chức và những lần sửa sai thời Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trong lịch sử xây dựng Đảng đã có thời điểm Tổng Bí thư Trường Chinh xin từ chức; ông Hoàng Quốc Việt thôi Ủy viên Bộ Chính trị, ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng…

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hiện thân của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện đại

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và Nhân dân Việt Nam, là chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX. Người cống hiến cho dân tộc ta, cho Đảng ta tư tưởng Hồ Chí Minh, “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”, để lại cho Nhân dân ta thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong thời đại mới.

 • Bác Hồ: Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

  Luận điểm "văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội" của Hồ Chủ tịch thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự

 • Hồ Chí Minh – 100 năm trước

  (HCM.VN) - Một trăm năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đâu, làm gì là  một câu hỏi thú vị khi chúng ta bước vào năm 2023, năm bản lề của Đại hội Đảng XIII, để bước tiếp nửa nhiệm kỳ còn lại, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Viêt Nam. Hai sự kiện đặc biệt trên đất Pháp và Liên Xô cách đây một thế kỷ giúp chúng ta hiểu thêm về lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh thời trẻ với tên gọi Nguyễn Ái Quốc.

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

Xem nhiều nhất

Liên kết website