• Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa tương lai

  (HCM.VN) - Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại được bàn nhiều, sâu và rộng như hiện nay. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi văn hóa lâm nguy còn đáng sợ hơn Tổ quốc lâm nguy; văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất như Đại văn hào Mácxim Goócky đã nói. Điều có ý nghĩa chân lý đó bị chúng ta bỏ quên quá lâu. Hãy trở về với Hồ Chí Minh, con người đã tỏa ra một nền văn hóa tương lai.

 • "Bộ đội Cụ Hồ" - biểu tượng của sức mạnh, niềm tin chiến thắng

  Quân đội ta do Đảng và Bác Hồ kính yêu tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng theo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

  Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu; là truyền thống của dân tộc ta qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, đồng thời là quy luật của mọi cuộc cách mạng trong thời đại ngày nay. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng nền quốc phòng Việt Nam – xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Tổ quốc “từ xa, từ sớm”.

 • Tư tưởng “người trước, súng sau” trong hoạt động quân sự của Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã hiến dâng trọn đời cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Trong di sản mà Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế, tư tưởng “người trước, súng sau” về giải quyết mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đang được Đảng, Nhà nước, Quân đội ta kiên định, chủ động, linh hoạt vận dụng và phát triển sáng tạo trong tình hình mới.

 • Tư tưởng “người trước, súng sau” trong hoạt động quân sự của Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã hiến dâng trọn đời cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Trong di sản mà Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế, tư tưởng “người trước, súng sau” về giải quyết mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đang được Đảng, Nhà nước, Quân đội ta kiên định, chủ động, linh hoạt vận dụng và phát triển sáng tạo trong tình hình mới.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập quân đội Nhân dân Việt Nam

  (HCM.VN) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Quân đội luôn tuyệt đối: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”[1].

 • Xây dựng đội quân từ nhân dân và vì nhân dân chiến đấu

  (HCM.VN) - Trên 78 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi chiến công, mỗi bài học kinh nghiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam đều gắn liền với tình thương yêu, sự quan tâm, chăm lo, xây dựng, giáo dục, đào tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị hiện thực không thể phủ nhận

  Thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tiến hành mọi thủ đoạn nhằm xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

 • Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà giáo trong giai đoạn hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

 • Lời tiên đoán thần kỳ của Bác Hồ về chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

  Với dự báo thần kỳ của Bác Hồ về việc Mỹ sẽ đem B-52 đánh miền Bắc, quân và dân ta đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đương đầu với âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù.

 • Về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay

  Để quy tụ và cụ thể những chuẩn mực đạo đức giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện có hiệu quả, cần khái quát ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, ở mấy điểm chính sau: Trung thành với lý tưởng; Liêm chính trong công việc; Gương mẫu trước nhân dân; Kiệm cần trong lối sống; Kỷ cương luôn coi trọng; Đoàn kết thật chân thành.

 • Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

  Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Xem nhiều nhất

Liên kết website