Phan Rang - Tháp Chàm: Đổi mới, sáng tạo trong học và làm theo Bác

Đổi mới công tác tuyên truyền

Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Phan Rang -Tháp Chàm đã triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, có nhiều đổi mới, sáng tạo về cách làm, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện, tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý của chi bộ, cơ quan; trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên hệ thống truyền thanh thành phố vào sáng thứ 2 và chiều thứ 3 hằng tuần; trang tin điện tử thành phố và các đơn vị.

 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 01-KL/TW được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: ninhthuan.dms.gov.vn)

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả trong tình hình thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị thường kỳ; qua hệ thống truyền thanh phường, xã, thôn, khu phố; qua tài khoản zalo, facebook của nhóm, cá nhân... đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đảng viên; thông tin những nội dung yêu cầu của phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp và hiệu quả hơn.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm…; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Qua đó cho thấy, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; tác phong công tác nhanh nhẹn, năng động, hiệu quả.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác

Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Năm 2021, có 100% tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2021 - 2025) và năm 2021, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; mô hình “Giáo xứ đảm bảo an toàn về an ninh trật tự” tại xã Thành Hải, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, “Hiến máu tình nguyện và xây dựng Vườn thuốc nam mẫu”, “Thắp sáng đường quê”, “Đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc Nhân dân”, “Vận động hộ hội viên nông dân hiến đất để bê tông hóa đường vào khu trung điểm sản xuất nông nghiệp”... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mô hình “Gian hàng 0 đồng” đã góp phần hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: baoninhthuan.com.vn)

Điển hình trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các phường, xã, thôn, khu phố, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện xây dựng các mô hình “Bảo vệ "vùng xanh" phòng, chống dịch COVID-19”; “Bếp ăn từ thiện”, “Gian hàng 0 đồng”, tích cực vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố, chủ động theo dõi phân phối kịp thời cho các điểm cách ly, khu vực phong tỏa và một số bà con nghèo, cận nghèo, người yếu thế một cách kịp thời, khoa học với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo,… được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Phát huy những kết quả hết sức quan trọng đã đạt được, thời gian tới, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng - an ninh; hoàn thiện và nâng cao chất lượng đô thị loại II, từng bước xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh. Tin tưởng, việc tiếp tục thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” sẽ là đòn bẩy, tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tổ chức, cá nhân phấn đấu, nỗ lực không ngừng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website