Tây Ninh kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐƯA NỘI DUNG “HỌC VÀ LÀM THEO” VÀO NGHỊ QUYẾT, KẾ HOẠCH HÀNG NĂM

Xác định việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đưa nội dung kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động số 68-CTr/TU, ngày 15/10/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (rà soát, điều chỉnh, bổ sung).

Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết, kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện sâu sát trên từng lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, các cuộc vận động ở địa phương để phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

TỔ CHỨC ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG “TỰ SOI, TỰ SỬA”

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được các cấp uỷ đảng quan tâm thực hiện, đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW, ngày 11/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” trên các mặt công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh; đã ban hành kế hoạch khắc phục có trọng tâm, trọng điểm, nhất là “điểm nghẽn” để tạo môi trường thuận lợi nhất cho kinh tế - xã hội phát triển.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nhất là người đứng đầu có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vi phạm về luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực, những vụ việc tồn động, kéo dài. Trong 02 năm (2021-2022), đã kiểm tra và kết luận 468 tổ chức đảng, 841 đảng viên; qua kiểm tra phát hiện 333 tổ chức đảng, 625 đảng viên có vi phạm, đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 48 đảng viên.

Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong nhận diện suy thoái, phê phán, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Thông qua kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của đảng viên, trong đảng bộ có 157 đảng viên có biểu hiện suy thoái, 133 đảng viên suy thoái (vi phạm cam kết); đã tiến hành xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách: 82; cảnh cáo: 24; cách chức: 3; khai trừ khỏi Đảng: 21.

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT 4 CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ

Xác định phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý, điều hành của chính quyền là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Tỉnh uỷ tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt 4 chương trình đột phá của địa phương, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, với mốc thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch Covid-19 đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2022 là năm đầu tiên sau nhiều năm liền, tỉnh hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có chỉ tiêu đạt sớm, có chỉ tiêu đạt vượt Nghị quyết năm của Tỉnh uỷ đề ra. Tổng sản phẩm GRDP trong tỉnh ước thực hiện 56.289 tỷ đồng. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu phục hồi và phát triển mạnh; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 16,1%; du lịch tăng trưởng bứt phá, cả về doanh thu du lịch và lượng khách tham quan, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 130% so cùng kỳ, với hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng 200% so cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.700 USD. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục nâng lên. Công tác xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 61/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

QUYẾT LIỆT ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chỉ đạo Ban chỉ đạo phát huy vai trò trong đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn. Qua 02 năm (2021-2022), đã phát hiện 28 vụ, tin báo người có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiến hành xác minh, làm rõ dấu hiệu tội phạm; đã kết thúc điều tra, truy tố 21 vụ, xét xử 20 vụ, qua đó góp phần giáo dục, phòng ngừa, răn đe vi phạm.

PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN

Các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Trong 2 năm, đã tiếp 2.664 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; phân loại, xử lý kịp thời 573 đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện xử lý. Đồng thời, tiến hành rà soát những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Thực hiện công khai, minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, kinh phí của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Qua 2 năm, toàn tỉnh đã tiết kiệm trong sử dụng, thanh quyết toán ngân sách nhà nước, tiết kiệm trong tiêu dùng được 1.229,919 tỷ đồng.

GẮN KẾT CHẶT CHẼ VỚI VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG, THI ĐUA YÊU NƯỚC

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, địa phương theo Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 310/KH-UBND, ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương đổi mới trong thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên; năm 2022, cho chủ trương thực hiện hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua vay vốn ưu đãi Ngân hàng chính sách.

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO

Khối thi đua doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. (Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Công ty Cao su Tây Ninh tại hội thi)

Khối thi đua doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. (Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Công ty Cao su Tây Ninh tại hội thi)

Các cấp uỷ tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhất là các mô hình hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19. Nhiều đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện nhiều mô hình mới như: mô hình “Hội chợ đồ cũ”, “Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương”, “Cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác”, “Kỷ yếu điện tử phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Công an tỉnh, giai đoạn 2022 - 2027”, Cuộc thi “Giới thiệu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội, “Chuyên mục online học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Gương người tốt quanh ta”…, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác an sinh xã hội của địa phương. Qua thực hiện các phong trào, mô hình, giải pháp mới đã tác động, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website