Phim tài liệu: Sức sống của một bản Tuyên ngôn

(Nguồn: Trung tâm Tư liệu Đài Truyền hình Việt Nam)

Đã xem:22897