• Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay. Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục đặt ra yêu cầu nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để định hình một nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân.

 • 6 điều Bác Hồ dạy về "Tư cách người công an cách mệnh"

  Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, lúc đó là Giám đốc Sở Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy công an nhân dân sáu điều về "Tư cách người công an cách mệnh."

 • Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2023) là dịp để chúng ta ôn lại những cống hiến, hy sinh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giành thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, khắc ghi khát vọng cháy bỏng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

 • Đại thắng mùa Xuân năm 1975 ​– Thắng lợi của tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh ​

  (HCM.VN) – Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã ghi vào lịch sử của dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc. Đó cũng là thắng lợi của tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh.

 • Chiến thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca vẫn vang vọng mãi

  (HCM.VN) - Ngày 30/4/1975 - Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông liền một dải đã không chỉ biến hoài bão, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân tộc đã trở thành hiện thực sinh động, mà còn tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam hiện đại, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 • Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo: Tôi tìm lẽ sống trong tư tưởng của Bác

  GS, TS Hoàng Chí Bảo đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, tìm hiểu những câu chuyện, những triết lý sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ông, việc nhận thức đúng đắn những giá trị khoa học, giá trị cách mạng, giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là góp phần trực tiếp và quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền

  (HCM.VN) – Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Suốt 24 năm ở cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, mối quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh là lo làm sao cho xứng đáng “Đảng ta là một đảng cầm quyền”. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền là một việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân: Giá trị lý luận và thực tiễn

  “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, quý giá, luôn được các thế hệ Công an nhân dân quán triệt, học tập, thực hành một cách nghiêm túc, tự giác; là cội nguồn sức mạnh, động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên lực lượng Công an nhân dân tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

  Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định đại đoàn kết dân tộc là phương thức, là sức mạnh và là mục tiêu quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam. Với tư tưởng ấy, dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập và xây dựng đất nước từng bước đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa, giá trị chính trị quý báu của Việt Nam trong thời đại mới.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, hợp tác quốc tế trong đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay

  Trong di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam và nhân loại, đoàn kết, hợp tác quốc tế là một trong những tư tưởng cốt lõi của Người. Đó là kim chỉ nam, định hướng quan trọng trong quá trình hoạch định, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trước đây cũng như hiện nay.

 • Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh vô song

  (HCM.VN) - Đại đoàn kết toàn dân/đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là một giá trị tinh thần, một truyền thống quý báu được hun đúc suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhờ có đại đoàn kết toàn dân tộc mà đất nước Việt Nam trường tồn, chiến thắng mọi thiên tai, địch họa, dịch bệnh, khó khăn… Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn” .

 • Giá trị “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến phong trào thi đua yêu nước hiện nay

  Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm… Từ đó đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua đóng góp sức người sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Ngày nay, Lời kêu gọi của người vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website