• Tư tưởng “người trước, súng sau” trong hoạt động quân sự của Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã hiến dâng trọn đời cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Trong di sản mà Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế, tư tưởng “người trước, súng sau” về giải quyết mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đang được Đảng, Nhà nước, Quân đội ta kiên định, chủ động, linh hoạt vận dụng và phát triển sáng tạo trong tình hình mới.

 • Tư tưởng “người trước, súng sau” trong hoạt động quân sự của Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã hiến dâng trọn đời cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Trong di sản mà Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế, tư tưởng “người trước, súng sau” về giải quyết mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đang được Đảng, Nhà nước, Quân đội ta kiên định, chủ động, linh hoạt vận dụng và phát triển sáng tạo trong tình hình mới.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập quân đội Nhân dân Việt Nam

  (HCM.VN) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Quân đội luôn tuyệt đối: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”[1].

 • Xây dựng đội quân từ nhân dân và vì nhân dân chiến đấu

  (HCM.VN) - Trên 78 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi chiến công, mỗi bài học kinh nghiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam đều gắn liền với tình thương yêu, sự quan tâm, chăm lo, xây dựng, giáo dục, đào tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị hiện thực không thể phủ nhận

  Thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tiến hành mọi thủ đoạn nhằm xuyên tạc, phủ nhận, hạ thấp vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

 • Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà giáo trong giai đoạn hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

 • Lời tiên đoán thần kỳ của Bác Hồ về chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

  Với dự báo thần kỳ của Bác Hồ về việc Mỹ sẽ đem B-52 đánh miền Bắc, quân và dân ta đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đương đầu với âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù.

 • Về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay

  Để quy tụ và cụ thể những chuẩn mực đạo đức giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện có hiệu quả, cần khái quát ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, ở mấy điểm chính sau: Trung thành với lý tưởng; Liêm chính trong công việc; Gương mẫu trước nhân dân; Kiệm cần trong lối sống; Kỷ cương luôn coi trọng; Đoàn kết thật chân thành.

 • Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

  Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 • Lời Bác dặn về đoàn kết tôn giáo

  Cùng với dòng chảy của thời gian, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dần trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến với Lăng Bác, chúng ta sẽ gặp đông đảo đồng bào đến từ mọi miền Tổ quốc… không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo hay tín ngưỡng. Nơi đây đã trở thành một trong những địa điểm đến hấp dẫn, nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của các thế hệ người Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam

  Hệ thống các quan điểm lý luận về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của một nhà văn hóa kiệt xuất; là sự vận dụng sáng tạo những lý luận về văn hóa của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng của Người về văn hóa dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc nền văn hóa Việt Nam.

 • Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

  Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, với bút danh X.Y.Z. Những chỉ dẫn của Người trong “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thiết thực đối với Đảng, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website