Lực lượng vũ trang Vĩnh Phúc đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng theo lời Bác Hồ dạy

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành trong mọi hoạt động, mọi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Tỉnh, bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tính chất đặc thù từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo động lực, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh và toàn dân vượt qua mọi khó khăn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền anh ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ Tỉnh vững chắc, đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”1.

Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình biển, đảo; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã hướng phong trào thi đua vào nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; hoàn thành tốt chương trình, nội dung giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trên các lĩnh vực, các mặt công tác. Đồng thời, tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng ngừa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, nội bộ đoàn kết, thống nhất, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, tạo động lực tinh thần to lớn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “thi đua phải có sự lãnh đạo đúng”2. Mặt khác, thực tiễn công tác nói chung, công tác quân sự, quốc phòng nói riêng cũng cho thấy, sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng là nhân tố quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Vì thế, việc thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng luôn được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh hướng vào xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trực tiếp động viên, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; kết hợp chặt chẽ xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Mọi hoạt động này đều được lực lượng vũ trang Tỉnh kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Nhờ đó, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh luôn là hạt nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm theo lời dạy của Bác: “Mọi người đều thi đua, mọi việc đều có thi đua, và đều có thành tích”3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân Tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng của từng cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để từng bước tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh của địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự là động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. Điển hình là các phong trào được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phát động đem lại hiệu quả thiết thực, như: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác cổ động thao trường, tổ chức hội thao, hội thi bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, v.v. Đặc biệt, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương trong Tỉnh bùng phát dịch phải thực hiện phong tỏa, cách ly,... phong trào thi đua đã động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép”; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, diễn tập phù hợp bảo đảm vừa huấn luyện, vừa phòng, chống dịch. Nhờ đó, chất lượng, huấn luyện của cán bộ, trình độ hiệp đồng và khả năng cơ động của các đơn vị được nâng lên; đã thực sự bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; các chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Kết quả kiểm tra 100% các nội dung đạt yêu cầu, có 85,5% đạt khá, giỏi; hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; tổ chức các cuộc diễn tập: khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, diễn tập động viên các cấp trong Tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu, đạt kết quả giỏi.

Phong trào Thi đua Quyết thắng không chỉ bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các lĩnh vực hoạt động, mà còn phát triển sôi nổi ở các tổ chức quần chúng trong các đơn vị lực lượng vũ trang Tỉnh. Tiêu biểu: Đoàn thanh niên có phong trào: “Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo Bác”, “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài xung kích sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Hội Phụ nữ có phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”,... đã tạo động lực mạnh mẽ cho đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Thực hiện chức năng đội quân công tác, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích cực hưởng ứng và tham gia tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Dân vận khéo”,... bằng những việc làm thiết thực, cụ thể được các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong Tỉnh đánh giá cao. Năm năm qua, lực lượng vũ trang Tỉnh đã thành lập 226 lượt tổ (đội) công tác, tham gia làm công tác dân vận tại 82 xã, phường; huy động hơn 39.500 ngày công giúp dân xây dựng nông thôn mới; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.300 lượt người; xây tặng 07 Nhà đồng đội với số tiền 450.000.000 đồng, v.v. Những việc làm trên, không chỉ tăng cường củng cố và vun đắp mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang Tỉnh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ngày càng gắn bó bền chặt, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc

Cùng với đó, phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, được các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, động viên ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đảm bảo tốt hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, quản lý các công trình xây dựng cơ bản và quản lý đất quốc phòng; tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân Tỉnh quy hoạch xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần. Các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng vũ khí đạn cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác.

Để đẩy mạnh toàn diện các mục tiêu thi đua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đột phá trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chế độ, quy định của đơn vị và địa phương. Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý con người, quản lý vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất và chấp hành các quy chế, quy định, góp phần tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện trong các hoạt động. Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện cải cách hành chính, nhất là việc hoàn thiện, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp được đổi mới theo hướng tăng cường bám sát cơ sở, dân chủ và khoa học; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành được thực hiện ngày càng hiệu quả.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng lên tầm cao mới, thực sự là động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

___________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 410.

2 - Sđd, tr. 146.

3 - Sđd, Tập 6, tr. 146.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website