Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008

(Ban hành kèm theo Thông báo Kết luận số 02-TB/BCĐCVĐ, ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương)

------------------------------

 

- Căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Kế hoạch 03-KH/BTGTW ngày 14-5-2007 của Ban Chỉ đạo Trung ­ương triển khai thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2007-2011; trên cơ sở kết quả thực hiện cuộc vận động năm 2007, đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương tại Hội nghị sơ kết bước một cuộc vận động 6/2007.

Ban Chỉ đạo Trung ­ương xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động năm 2008 với 9 nội dung hoạt động chính như sau:

I. Tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động năm 2007, triển khai công tác năm 2008

1. Nội dung:

- Đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động trong năm 2007, rút ra những kinh nghiệm thiết thực trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động; đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện Cuộc vận động.

- Thảo luận và thông qua kế hoạch triển khai Cuộc vận động trong năm 2008.

2. Thành phần:

- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Các trưởng ban và phó trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động của các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể Trung ương.

3. Thời gian: Một ngày vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng.

4. Tổ chức thực hiện:

- Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị chuẩn bị báo cáo của Ban Chỉ đạo trình Ban Chỉ đạo Trung ương; chỉ đạo chuẩn bị các bài phát biểu tham luận tại Hội nghị.

- Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Chỉ đạo Trung ương trong việc tổ chức Hội nghị.

II. Tổ chức đợt học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí

1. Nội dung:

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng  viên, công chức, hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về một nội dung cụ thể của đạo đức Hồ Chí Minh là thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

- Trong quá trình học tập chuyên đề có thảo luận, liên hệ và đề ra chương trình hành động cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên thực hiện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị và cá nhân liên hệ, kiểm điểm thực hiện nội dung này gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X.

2. Hình thức tiến hành:

- Tổ chức để toàn thể cơ quan, đơn vị nghe giới  thiệu chuyên đề.

- Cơ quan, đơn vị thảo luận, liên hệ (lấy chi bộ, cơ quan, đơn vị làm đơn vị học tập thảo luận).

- Đảng bộ, chi bộ bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X với các tiêu chí cụ thể thực hiện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Thời gian:

- Bắt đầu tổ chức học tập vào dịp 19-5-2008

- Hoàn thành trong 3 tháng, xong trước tháng 8-2008

4. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ đạo Trung ­ương giao Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tài liệu học tập dưới dạng chuyên đề.

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn triển khai đợt học tập, theo dõi, kiểm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ­ương.

III. Tiếp tục tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Nội dung:

- Hoàn thành hội thi cấp quận, huyện và tỉnh, thành phố trước tháng 9- 2008.

- Tổ chức hội thi khu vực (4 khu vực: các tỉnh, thành phố phía Bắc, các tỉnh, thành phố Miền Trung - Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố phía Nam và các cơ quan Trung ­ương), hoàn thành trước tháng 12-2008.

- Chuẩn bị tích cực để tổ chức Hội thi chung khảo toàn quốc vào dịp 03-02-2009.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, bộ, ngành, Đảng ủy Ngoài nước... tổ chức các hình thức thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với giới thiệu các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dưới các hình thức phong phú, đa dạng, có chiều rộng và chiều sâu.

2. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ đạo Trung ­ương giao Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo hội thi của các cấp, các ngành, phối hợp với một số cơ quan tổ chức tốt hội thi khu vực và chuẩn bị cho hội thi chung khảo toàn quốc, hướng dẫn các cơ quan ban ngành có các hình thức sáng tạo thi tìm hiểu về đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các cuộc thi cấp quận, huyện, tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể ở cấp nào do ban chỉ đạo Cuộc vận động ở cấp đó chỉ đạo tổ chức chu đáo, có chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về hoạt động này.

IV. Phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Nội dung:

- Phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, các tác phẩm báo chí trong tất cả các loại hình nghệ thuật, các loại hình báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn xã hội.

2. Thời gian:

- Lễ phát động tiến hành vào dịp từ 03-2-2008, cuộc thi kéo dài đến hết năm 2010.

-  Hàng năm có tiến hành sơ kết và trao giải trong dịp 19-5.

3. Tổ chức thực hiện :

- Ban Chỉ đạo Trung ­ương giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp toàn quốc các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật.

- Ban Chỉ đạo Trung ­ương giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm báo chí trong đội ngũ các nhà báo.

V. Triển khai việc làm điểm giáo dục đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân

1. Nội dung:

- Hoàn thành việc xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục đạo đức, giáo dục công dân gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tổ chức dạy điểm theo chương trình, tài liệu này ở một số trường để rút kinh nghiệm, sau đó nhân rộng ra đại trà vào năm học 2009-2010.

2. Thời gian:

Bắt đầu triển khai làm điểm từ học kỳ I năm học 2008-2009 tại các trường được chọn làm điểm. Hoàn thành làm điểm trước tháng 6-2009 để triển khai đại trà vào đầu năm học 2009-2010 ( tháng 9-2009).

3. Tổ chức thực hiện:

-  Ban Chỉ đạo Trung ­ương giao Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, hoàn thành vào cuối năm 2007, đầu 2008; xây dựng kế hoạch làm điểm tại một số trường thuộc các cấp học. Triển khai làm điểm từ học kỳ 1 năm học 2008-2009, báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo Trung ương cho ý kiến hoàn chỉnh trước khi triển khai đại trà.

VI. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động ở một số ngành, địa phương

1. Nội dung:

- Sơ kết 6 tháng triển khai chỉ đạo điểm theo kết luân của Ban Chỉ đạo trung ương, đánh giá các mặt được và chưa được để rút kinh nghiệm.

-  Hướng dẫn các ngành, địa phương chọn điểm để chỉ đạo trong phạm vi của mình.

2. Thời gian : vào dịp tháng 6-2008.

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương được phân công chỉ đạo điểm xây dựng báo cáo sơ kết chỉ đạo điểm; hướng dẫn các ngành, địa phương chọn điểm và phân công uỷ viên ban chỉ đạo cuộc vận động của ngành, địa phương chỉ đạo điểm, như sự phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ­ương Đảng xây dựng kế hoạch và chuẩn bị Hội nghị sơ kết vào tháng 6-2008.

VII. Tiến hành kiểm tra định kỳ thực hiện Cuộc vận động tại các ngành và địa phương

1. Nội dung:

 Thực hiện kiểm tra định kỳ của Ban Chỉ đạo Trung ­¬ng tại các ngành và địa phương theo các nội dung như đã tiến hành năm 2007.

2. Thời gian: trong tháng 10, tháng 11 năm 2008.

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra trình Ban Chỉ đạo Trung ­ương.

- Các đoàn kiểm tra thực hiện Cuộc vận động ở các ngành và địa phương báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo Trung ương.

VIII. Xây dựng 02 tập tiếp theo của phim tài liệu: Toàn dân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

1. Nội dung:

Phản ánh tình hình và kết quả toàn Đảng, toàn quân, toàn dân "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là các tập thể và cá nhân điểm hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

2. Thời gian:

- Trước 19-5-2008 xong một tập.

- Trước Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động xong tập thứ hai.

3. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch làm phim trình Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt làm phim theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

IX. Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động

1. Nội dung:

- Sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động từ cơ sở trở lên, tiến tới Hội nghị sơ kết toàn quốc vào dịp 03-02-2009.

- Biểu dương khen thưởng những gương tiêu biểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các địa phương làm tốt Cuộc vận động.

2. Thời gian:

- Bắt đầu hội nghị sơ kết cấp cơ sở từ tháng 9, tháng 10-2008.

- Hội nghị sơ kết cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 12-2008.

- Hội nghị sơ kết toàn quốc tổ chức vào dịp 03-02-2009.

3. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ đạo Trung ­ương giao Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn nội dung sơ kết (trước tháng 9-2008) phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về thành tích tham gia Cuộc vận động.

- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của các tỉnh, thành uỷ, các bộ, ngành, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức sơ kết từ sơ sở trong điạ phương, ngành, tổ chức của minh; các ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ­ương phân công đi dự các hội nghị sơ kết của cấp tỉnh, thành phố, bộ, ngành Trung ­ương.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị báo cáo của Hội nghị sơ kết toàn quốc; cùng Bộ Nội vụ trình Ban Chỉ đạo Trung ­ương quyết định các hình thức khen thưởng.

- Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ­ương Đảng chuẩn bị các nội dung và điều kiện cho Hội nghị toàn quốc./.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website