Kế hoạch số 03 ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

*

Số: 03-KH/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 như sau:

I - Mục đích, yêu cầu

1 - Mục đích

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

2 – Yêu cầu

- Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhiệm  kỳ khoá X, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Kết hợp giữa xây và chống, giữa động viên, khuyến khích với sự đôn đốc, kiểm tra của các cấp uỷ đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm Điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của tổ chức đảng, của nhân dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xác định rõ việc chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của các tổ chức đảng, cấp uỷ đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí bí thư cấp uỷ, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II - Nội dung các hoạt động triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW

1 - Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Nội dung và phương thức thực hiện: Các cấp uỷ đảng tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, đảng bộ (theo hướng dẫn thống nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương).

Trên cơ sở hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp uỷ chủ động xây dựng nội dung nghiên cứu, học tập sát hợp với ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan mình, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp. Tuyên truyền rộng rãi về các nội dung học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan phụ trách: Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng nội dung học tập về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn khoá và từng năm; biên soạn thành tài liệu để đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức học tập, nghiên cứu các nội dung này.

- Thời gian thực hiện: Hết quý III/2011, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Ban Bí thư về các nội dung học tập trong toàn khoá và biên soạn xong tài liệu cho việc học tập năm 2011; hết năm 2011, xây dựng xong nội dung học tập năm 2012, cuối năm trước biên soạn xong nội dung và hướng dẫn học tập cho năm sau.

2 - Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay

- Nội dung và phương thức thực hiện: Các cấp uỷ đảng rà soát, bổ sung, chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban cán sự đảng các bộ, ngành xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo thực hiện theo ngành dọc.

Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các bộ chủ quản các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề chỉ đạo xây dựng và triển khai giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai giáo dục chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên trong hệ thống học viện, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Thời gian thực hiện: Đầu quý III/2011, Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung hướng dẫn về việc xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Cuối quý III/2011, các cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn rà soát, bổ sung, xây dựng xong chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3 - Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị

- Nội dung và phương thức thực hiện: Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ban đảng Trung ương giúp Ban Bí thư ban hành các quy định về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cơ quan phụ trách: Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trình Ban Bí thư ban hành vào cuối quý III/2011.

Trước khi có hướng dẫn mới về vấn đề này, tiếp tục thực hiện những yêu cầu của Bộ Chính trị (khoá X) trong Công văn số 271-CV/TW, ngày 24/9/2009 “về việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành”.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trình Ban Bí thư ban hành vào cuối quý III/2011.

4 - Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với thực hành tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, đơn vị

- Nội dung và phương thức thực hiện: Các tổ chức đảng bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khoá và kế hoạch hoạt động hằng năm phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xác định một số nội dung cụ thể, một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc  trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuỳ điều kiện cụ thể, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chọn điểm để tập trung chỉ đạo, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo chung.

- Cơ quan phụ trách: Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc đưa vào sinh hoạt chi bộ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trước mắt tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3731-CV/BTCTW, ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương); hướng dẫn việc lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm, trình Ban Bí thư ban hành vào quý III/2011.

5 - Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên

- Nội dung và cơ quan tổ chức thực hiện: Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo việc giảng dạy, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học, bậc học; hoàn thành việc xây dựng chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh sớm hoàn thành việc xây dựng chương trình, giáo trình về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giảng dạy trong hệ thống Học viện, trường Chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến  giữa năm 2012, hoàn thành việc biên soạn nội dung chương trình. Từ năm 2012 – 2013, triển khai giảng dạy trong hệ thống các trường.

6 - Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Nội dung và phương pháp  thực hiện: Các cấp ủy, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm  gương đạo đức, phong cách Bác Hồ. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động các phong trào thanh niên làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, tổ chức các hình thức đa dạng, phong phú, lôi cuốn thanh niên,

- Thời gian thực hiện: Đầu quý III năm 2011, xây dựng xong Kế hoạch để triển  khai thực hiện

7 - Thời gian kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Nội dung kiểm tra sơ kết, tổng kết: Đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của cấp ủy các cấp theo hướng dẫn chung của trung ương và của cấp ủy cấp trên; ảnh hưởng tích cực của việc học tập và làm làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tới đời sống chính trị - kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với việc làm; kiến nghị với thường vụ cấp ủy, với bí thư về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư  tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Báo cáo tổng kết gửi về ban tuyên giáo cấp ủy cấp trên và Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Phương thức và thời gian thực hiện: Hàng năm, Ban Bí thư sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức giao ban, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội nghị tổng kết năm về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Các cấp ủy đảng định kỳ tổ chức giao ban và kết hợp kiểm tra, chú ý ở các nơi tiến hành làm điểm, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành địa phương, cơ quan, đơn vị; Báo cáo kết quả kiểm tra với cấp ủy cấp trên theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Cơ quan phụ trách: Ban  Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thống nhất về công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết hằng năm và toàn khóa. Cấp ủy các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết tại các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

8 - Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

- Nội dung, phương thức và thời gian thực hiện: tiếp tục đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tình hình triển khai thực hiện, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ với các hình thức đa dạng, phong phú và thuyết phục.

Các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, thường xuyên tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ đồng thời với tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hướng dẫn về các hình thức biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trình Ban Bí thư ban hành vào tháng 11- 2011.

Vào dịp sinh nhật Bác 19-5 hằng năm, tổ chức gặp mặt các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương, giới thiệu một số tập thể, cá nhân, tiêu biểu cho địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, tham dự hội nghị gặp mặt điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, trình Ban Bí thư thông qua vào tháng 9-2011.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Giáo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Giải thưởng và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (sẽ có hướng dẫn cụ thể)

Gắn “xây” với “chống”; trong công tác tuyên truyền cần chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên, người lao động làm việc, học tập ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III- Tổ chức thực hiện

1- Việc tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư  tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung ương do đồng chí Tổng Bí thư và Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo; ở địa phương, đơn vị, đồng chí Bí thư và thường vụ cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo. Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặt tại Ban Tuyên giáo cấp ủy, làm việc dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, thường xuyên và trực tiếp là thường trực cấp ủy. Phụ trách bộ phận giúp việc là đồng chí phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo cấp ủy. Đối với bộ, ngành, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, cử một đồng chí thứ trưởng (một đồng chí cấp phó trong ban lãnh đạo) là ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, làm trưởng bộ phận giúp việc.

Giao Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng hướng dẫn thống nhất trong toàn quốc về bộ máy và quy chế làm việc của bộ phận giúp việc.

2- Căn cứ vào cấp ủy của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy đảng các cấp, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và yêu cầu điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện cấp ủy đảng ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt kết quả cao, thiết thực.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với các lực lượng vũ trang. Các Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức đảng  trực thuộc.

Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo ngành dọc, phối hợp đồng bộ với kế hoạch triển khai của các địa phương.

3- Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt thực hiện theo Thông tư liên tịch số 99/2008/TTLT-BTC-VPTW, ngày 30-10-2008 của Bộ Tài chính và Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp. Các cấp ủy đảng quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký) 

Trương Tấn Sang

 

 


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website