Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2015 - 2020, căn cứ điều kiện thực tế và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nghị quyết Đảng bộ tỉnh xác định, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực chủ động tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sát với tình hình của tỉnh, trong đó xác định rõ cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; tổ chức 4 hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm của tỉnh với 713 điểm cầu/trên 20.400 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Toàn tỉnh tổ chức 2.954 hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 với 178.187 lượt người tham gia; hiện nay các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024; tham mưu hướng dẫn cụ thể hóa việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023, 2024 theo định kỳ hằng quý ở chi bộ. Tham mưu chỉ đạo triển khai tổ chức quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024).

Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo đẩy mạnh học và làm theo Bác với triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá để khai thác 5 lợi thế chính và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh. Tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Gắn việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình; việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành… Nổi bật là “Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án  tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)”; phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 525 năm thành lập tỉnh (1499 - 2024) gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024)”; Chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát” giai đoạn 2021 - 2025…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới".

Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành chuyên đề học tập và làm theo Bác của tỉnh hằng năm để chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Năm 2023, 9/15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xác định 21 nội dung đột phá, 3/15 đảng bộ trực thuộc xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền của đơn vị cần tập trung giải quyết.

Tham mưu chủ trì thực hiện việc biên soạn, xuất bản và phát hành 4 cuốn tài liệu với số lượng gần 28.000 cuốn (7.000 cuốn/1 tài liệu) phục vụ các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở cơ sở triển khai học tập, quán triệt và thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn chấm điểm, đánh giá thực hiện tiêu chí thi đua tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị rà soát, lựa chọn đăng ký xây dựng, nhân rộng mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. Đến hết năm 2023, các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng 113 điển hình cấp huyện và tương đương (49 tập thể, 64 cá nhân); 1.008 điển hình cấp cơ sở và tương đương (456 tập thể, 552 cá nhân).

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ tiếp tục được đổi mới, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội và cộng đồng dân cư, từng bước tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phong phú. Lựa chọn, giới thiệu 1 điển hình, 9 mô hình hay, 1 cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để in sách tuyên truyền; lựa chọn, giới thiệu tư liệu của 11 điển hình, 2 mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng phim ngắn, phim tài liệu, tôn vinh trong Chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu cấp khu vực, Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” và tham dự triển lãm năm 2023, 2024.

Đôn đốc các địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021 - 2025. Chủ trì, phối hợp tổ chức xét chọn 9 tác phẩm, 1 tập thể tham dự giải thưởng đợt I (giai đoạn 2021 - 2023) cấp Trung ương; kết quả có 2 tác phẩm đạt giải (1 giải B, 1 giải khuyến khích); 1 tập thể được tặng thưởng thành tích xuất sắc trong quảng bá. Tham mưu tổ chức triển khai Cuộc thi tìm hiểu về chuyên đề năm 2023 của tỉnh thu hút trên 19.000 lượt người tham gia; trao 3 giải tập thể và 10 giải cá nhân.

Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp kiểm tra 1.021 lượt tổ chức Đảng và 2.375 đảng viên, có 1.479 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát 439 lượt tổ chức Đảng và 1.046 lượt đảng viên, có 799 cấp ủy viên các cấp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho 2 cá nhân có tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giải đoạn 2021 - 2023.

Qua học và làm theo Bác, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Toàn tỉnh có 2 tập thể, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mô hình “Mỗi thầy, cô giáo nhận đỡ đầu từ một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường” của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh được tôn vinh là 1 trong 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, vinh dự được biểu dương tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2023” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW hằng năm của tỉnh gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tổ chức...

Tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 10/2/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả, thực chất; chủ động xác định và thực hiện nội dung đột phá của cấp mình sát với tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng học tập, làm theo. Tuyên truyền, khuyến khích các văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021 - 2025.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website