Đức Linh: Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để học tập và làm theo gương Bác

Cụ thể, năm 2024 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để thực hiện, đó là: “Tăng cường thực hành dân chủ để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá này khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, tạo sự thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị để người dân được tiếp cận và hưởng thụ nhiều giá trị vật chất, văn hóa tinh thần lành mạnh, tốt đẹp. Phấn đấu, xây dựng đạt 2 đến 3 xã nông thôn mới nâng cao, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thị trấn đạt đô thị văn minh, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; góp phần xây dựng đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XII) đã đề ra.

 Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Huyện ủy Đức Linh cũng đã đề ra 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, nhấn mạnh giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hành dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt chủ đề năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”. Ngoài ra, giải pháp phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh cũng được chú trọng. Theo đó, giải pháp này đưa ra những nội dung chủ yếu như: Nhân dân được biết, nắm bắt được thông tin về các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; Nhân dân được thảo luận, bàn bạc và quyết định hoặc gián tiếp quyết định thực hiện các đề án, kế hoạch, quy hoạch gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; Nhân dân có quyền và có trách nhiệm đầu tư phát triển, bảo vệ kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn; quyền được đầu tư phát triển kinh tế vì mục tiêu nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh...

Ngoài ra, Huyện ủy Đức Linh cũng sẽ kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website