Yên Bái ban hành Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Kế hoạch số 157-KH/TU nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Quy định số 16-QĐ/TU về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 09-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đảm bảo việc học tập, làm theo Bác ngày càng thực chất, trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Từ đó, lan tỏa tích cực tới các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website