Nhiều mô hình học và làm theo Bác ở Huyện ủy Quan Hóa

Ngày 05/8/2022, Đoàn Giám sát Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Huyện ủy Quan Hóa.

                                                                     Đoàn Giám sát làm việc với Huyện ủy Quan Hóa

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn Giám sát số 1479 do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó đoàn, tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Huyện ủy Quan Hóa, Đảng ủy xã Phú Xuân, Chi bộ Trung tâm Y tế huyện. Mục đích của việc giám sát nhắm đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm (nếu có) và nguyên nhân của các tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân được giám sát; hướng dẫn cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

Các đơn vị được giám sát đã có sự chuẩn bị chu đáo công tác giám sát như: báo cáo, tài liệu, hồ sơ lưu trữ, sổ ghi việc đăng ký học và làm theo Bác của cán bộ,d đảng viên,… mời đầy đủ thành phần tiếp đoàn, gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Qua làm việc, đoàn giám sát nhận thấy: Việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chuyên đề toàn khóa của tỉnh tại 03 chi bộ, đảng bộ nghiêm túc, đầy đủ nội dung và yêu cầu theo kế hoạch của tỉnh. Trên cơ sở các văn bản của tỉnh đã triển khai, cấp ủy chi, đảng bộ đã xây dựng, ban hành kế hoạch cho từng năm, kế hoạch và tổ chức sơ kết; tổ chức học các chuyên đề, thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, triển khai việc đăng ký nội dung “làm theo” đối với từng đảng viên, theo dõi tại sổ đăng ký, định kỳ có đánh giá kết quả thực hiện,… Kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Đảng bộ huyện Quan Hóa trong 01 năm là: Chỉ đạo việc đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Quy định số 02-QĐ/HU, ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bài trừ tư tưởng, tập quán lạc lậu trên địa bàn huyện"; chỉ đạo xây dựng 81 mô hình về học tập và làm theo Bác gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tiêu biểu: Huyện đoàn với mô hình "Hỗ trợ Thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Hiền Kiệt"; mô hình "Biến rác thành tiền" của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn; mô hình "Nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện" của xã Trung Sơn,… Bên canh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như: Nội dung đăng ký “làm theo” của từng đảng viên trong chi, đảng bộ còn chung chung, thiếu cụ thể và chưa gắn với nhiệm vụ chính trị được phân công, chưa có lộ trình thời gian, giải pháp thực hiện, đánh giá kết quả việc làm theo; việc thực hiện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng còn lúng túng, sinh hoạt chuyên đề chưa sâu; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa, đồng chí Hà Văn Thủy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn Giám sát; đồng thời khẳng định chỉ đạo, quán triệt các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung đã đề ra trong thời gian tới./.

                                                                            

                                                         

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website