Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trước năm 1930

Báo Người cùng khổ (Le Paria), Cơ quan Ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc và một số nhà cách mạng sáng lập, phát hành trong những năm 1922-1926 (Số 24, tháng 4/1924)

Báo Người cùng khổ (Le Paria), Cơ quan Ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc và một số nhà cách mạng sáng lập, phát hành trong những năm 1922-1926 (Số 24, tháng 4/1924)

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên (12/1920)

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên (12/1920)

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành Tua (Tours), Nguyễn Ái Quốc tham dự với tư cách là đại biểu Đông Dương, tháng 12/1920, (Nguyễn Ái Quốc ngồi đầu dãy bàn thứ hai, phía tay trái Đoàn Chủ tịch)

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành Tua (Tours), Nguyễn Ái Quốc tham dự với tư cách là đại biểu Đông Dương, tháng 12/1920, (Nguyễn Ái Quốc ngồi đầu dãy bàn thứ hai, phía tay trái Đoàn Chủ tịch)

Thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp của Nguyễn Ái Quốc với tên Hăngri Trần (Henri Tchen) năm 1922

Thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp của Nguyễn Ái Quốc với tên Hăngri Trần (Henri Tchen) năm 1922

Bản yêu sách Tám điểm của nhân dân Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc và nhóm người Việt Nam yêu nước gửi Nghị viện Pháp và các đoàn đại biểu dự Hội nghị Vécxây (6/1919)

Bản yêu sách Tám điểm của nhân dân Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc và nhóm người Việt Nam yêu nước gửi Nghị viện Pháp và các đoàn đại biểu dự Hội nghị Vécxây (6/1919)

Bản yêu sách Tám điểm của nhân dân Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc và nhóm người Việt Nam yêu nước gửi Nghị viện Pháp và các đoàn đại biểu dự Hội nghị Vécxây (6/1919)

Bản yêu sách Tám điểm của nhân dân Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc và nhóm người Việt Nam yêu nước gửi Nghị viện Pháp và các đoàn đại biểu dự Hội nghị Vécxây (6/1919)

Viên gạch, Nguyễn Ái Quốc dùng để sưởi ấm trong những ngày đông giá lạnh ở Pari, nước Pháp

Viên gạch, Nguyễn Ái Quốc dùng để sưởi ấm trong những ngày đông giá lạnh ở Pari, nước Pháp

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại diễn đàn của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5 họp năm 1924 ở Mátxcơva, với tư cách là đại biểu của Bộ thuộc địa Đảng Cộng sản Pháp

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại diễn đàn của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5 họp năm 1924 ở Mátxcơva, với tư cách là đại biểu của Bộ thuộc địa Đảng Cộng sản Pháp

Báo "Người cùng khổ", cơ quan ngôn luận của vô sản thuộc địa do Người sáng lập, làm chủ bút kiêm chủ nhiệm, phát hành trong những năm 1922 đến năm 1924, từ Pari kêu gọi và tổ chức các dân tộc bị áp bức vùng lên giải phóng

Báo "Người cùng khổ", cơ quan ngôn luận của vô sản thuộc địa do Người sáng lập, làm chủ bút kiêm chủ nhiệm, phát hành trong những năm 1922 đến năm 1924, từ Pari kêu gọi và tổ chức các dân tộc bị áp bức vùng lên giải phóng

Bản án chế độ thực dân Pháp do Người viết bằng tiếng Pháp từ năm 1921, xuất bản lần đầu tiên ở Pháp năm 1925, là tiếng kèn tập hợp các dân tộc thuộc địa doàn kết đấu tranh chống chế độ thực dân

Bản án chế độ thực dân Pháp do Người viết bằng tiếng Pháp từ năm 1921, xuất bản lần đầu tiên ở Pháp năm 1925, là tiếng kèn tập hợp các dân tộc thuộc địa doàn kết đấu tranh chống chế độ thực dân

Ngôi nhà số 9, ngõ hẻm Com Poăng (Pari), nơi Người trọ từ năm 1920 đến năm 1923

Ngôi nhà số 9, ngõ hẻm Com Poăng (Pari), nơi Người trọ từ năm 1920 đến năm 1923

Trên chiếc tàu Pháp Latútsơ Tơrêvin này, năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tên lúc đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh) rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước

Trên chiếc tàu Pháp Latútsơ Tơrêvin này, năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tên lúc đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh) rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 30 tuổi ở Pháp

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 30 tuổi ở Pháp

"Đường Kách mệnh" là cuốn sách lý luận do Người soạn để đào tạo cán bộ cho phong trào Cách mạng Việt Nam

"Đường Kách mệnh" là cuốn sách lý luận do Người soạn để đào tạo cán bộ cho phong trào Cách mạng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với một số đại biểu dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với một số đại biểu dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô (năm 1923)

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô (năm 1923)

1 2

Mới nhất

Liên kết website