Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: Báo An Giang 

Sau 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện An Phú đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, lan tỏa.
Đặc biệt, qua việc “làm theo” gương Bác, huyện An Phú đã xuất hiện nhiều mô hình hay, như: “Nắm gạo tình thương”, “Đội Từ thiện sửa chữa cầu đường”, “Xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo”... Cùng nhiều tấm gương tiêu biểu của người dân, với những việc làm cao quý mà bình dị, xung phong đi đầu trong các phong trào, các hoạt động xã hội từ thiện ở địa phương.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp, Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đơn vị tổ chức triển khai tốt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo gương Bác với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) về “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng” và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp./.