Lan tỏa từ việc học và làm theo Bác

Có được kết quả này là bởi thời gian qua, huyện Cẩm Khê đã triển khai khẩn trương, nghiêm túc các nội dung Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân.

 

 Anh Phan Quang Đại- khu Trung Tiến, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê phát triển mô hình làm cửa cuốn, tạo việc làm cho hơn 10 lao động, thu nhập bình quân khoảng tám triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Cao Xuân Tùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Với phương châm “Học đi đôi với làm theo”, “Làm theo cụ thể, thiết thực”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; đưa các nội dung thực hiện việc làm theo vào chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp và nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ kiểm tra, dễ đánh giá và phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện. Ngoài ra, huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình đề án, dự án trọng điểm về KT- XH, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong giai đoạn 2021- 2025, các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện đăng ký 97 mô hình và hơn 100 điển hình tiên tiến cấp cơ sở trong học tập, làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, an ninh trật tự, quân sự quốc phòng, xây dựng nông thôn mới; sáng kiến, kinh nghiệm hay… Qua đó, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội; ý thức học tập, trách nhiệm với công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; quy chế dân chủ ngày càng được phát huy, tạo niềm tin và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Các chi, Đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản cơ quan; quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc cải cách hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ở địa phương, đơn vị trong thời gian qua được quan tâm thực hiện. Căn cứ vào chương trình công tác cấp ủy, chính quyền cơ sở đã chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các khu dân cư tiến hành nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp ý kiến nhân dân. Hàng năm, tại cấp huyện và cơ sở đều tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, những ý kiến của nhân dân đều được giải trình làm rõ và giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết. Qua các hội nghị đối thoại, nhiều ý kiến của nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có tính khả thi cao và được nghiên cứu vận dụng như: Giải pháp nâng cao chất lượng trong việc phát triển đảng viên; việc phân loại, thu gom rác thải, việc quản lý đất đai, công tác tiếp dân... Thông qua hoạt động đối thoại, vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được thể hiện rõ nét và đây cũng là nội dung quan trọng trong cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

Cùng với đó, BTV Huyện ủy còn quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng, chỉ tính trong sáu tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 153,5 tỉ đồng, đạt 172,1% so với kế hoạch, bằng 196,8% so với cùng kỳ. Công tác chỉ đạo giải quyết các tồn tại về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư được quan tâm chỉ đạo. Công tác văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo ổn định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website