Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh LLVT tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác dân vận

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đều phải bám sát lấy dân, rời dân ra nhất định thất bại. Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu”(1), những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã bám sát đặc điểm tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, huy động, tập hợp đông đảo các thành phần, lực lượng và nguồn lực, triển khai đồng bộ, sâu rộng, đa dạng các nội dung, hình thức, phương thức tiến hành công tác dân vận trên địa bàn. Với phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân” và tinh thần phụng sự nhân dân, vì cuộc sống của nhân dân, công tác dân vận của lực lượng vũ trang Tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giúp nhân dân nâng cao nhận thức; xóa đói, giảm nghèo; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết quân - dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Phú Thọ làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phù Ninh về công tác dân vận. Ảnh: danvan.vn

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng… Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công(2), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu, Ban Dân vận Tỉnh ủy,... về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới(3). Trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác dân vận hằng năm và từng giai đoạn bảo đảm khoa học, thiết thực, sát thực tế địa bàn, đối tượng. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác dân vận ở các cơ quan, đơn vị. Chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp luôn chú trọng giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, ý thức, trách nhiệm và tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân trong thực hiện công tác dân vận. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận(4); thành lập các tổ, đội công tác, tổ chức thành các đoàn, đợt tiến hành công tác dân vận trên địa bàn, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội. Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác dân vận; chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Duy trì nghiêm nền nếp giao ban, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình của địa phương; chia sẻ, học tập kinh nghiệm xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ tiến hành công tác dân vận. Để tạo sự thống nhất chung, hằng năm Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức: Hội Cựu chiến binh; Liên đoàn lao động; Hội Nông dân; Hội Chữ thập đỏ; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ; xác định nội dung, công việc, hình thức phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân vận, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, theo lời Bác dạy: “Tất cả các cán bộ chính quyền, tất cả các cán bộ đoàn thể, tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân... đều phải phụ trách dân vận”(5).

Với tầm nhìn sâu rộng và thực tiễn cách mạng phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ vai trò của tuyên truyền đối với công tác dân vận. Người thường căn dặn, “Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”; tuyên truyền là “nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”. Làm theo lời Bác, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền(6), vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; nêu cao lòng tự hào của vùng đất Phú Thọ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, kinh đô của quốc gia Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Thông qua tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết, lễ hội, lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về xây dựng đời sống văn hóa mới, phát huy bản sắc truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc, làng bản, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, chống lãng phí, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Đối với vùng đồng bào theo đạo, các đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo,… trong tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Đồng thời, thành lập các tổ tuyên truyền, tổ chức giao lưu, lồng ghép nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hàng nghìn chức sắc, chức việc tôn giáo. Qua đó, góp phần để giáo dân thêm tin tưởng chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị còn thực hiện tốt việc tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần động viên, khích lệ thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu cho công tác tuyển quân hằng năm.

Là Tỉnh trung du miền núi, với 50 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,15%, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, công tác dân vận của lực lượng vũ trang Tỉnh luôn hướng vào giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm”, các cơ quan, đơn vị và ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” tại 225/225 xã, phường, thị trấn trong Tỉnh, với hàng nghìn ngày công mỗi năm(7). Với tình cảm, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ, dân quân đã tham gia giúp nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trực tiếp nâng cao điều kiện ăn ở, sinh hoạt của nhân dân, như: cải tạo sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, sửa chữa nhà văn hóa, xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội cho các gia đình chính sách. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện hiệu quả hình thức huấn luyện giã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở rộng, xây dựng đường giao thông nông thôn; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác khuyến nông và hỗ trợ giống, vốn, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hàng trăm hộ dân; vận động đồng bào các dân tộc thiểu số định canh, định cư, tích cực tham gia các mô hình sản xuất, nâng cao đời sống. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tham gia có trách nhiệm vào thực hiện các chương trình, chính sách, đề án đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trọng tâm là chương trình giảm nghèo bền vững, v.v. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tu sửa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có thân nhân làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, các đơn vị bạn đóng quân trên địa bàn, v.v. Với những đóng góp cụ thể của cán bộ, chiến sĩ trong tiến hành công tác dân vận, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đã từng bước được nâng lên, nhân dân tin tưởng vào bộ đội và các cấp chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Những kết quả từ học tập và làm theo Bác trong tiến hành công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được tô đậm, tỏa sáng trong lòng nhân dân. Đó là nền tảng để Đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

__________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 448.

2 - Sđd, Tập 6, tr. 234.

3 - Trọng tâm là: Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW, ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam (năm 2021), v.v.

4 - Tính đến tháng 6/2022, tổng số tổ công tác dân vận của lực lượng vũ trang Tỉnh là 21/147 đồng chí; trong đó, cấp ủy viên phụ trách: 19 đồng chí; cán bộ Ban Dân vận: 02 đồng chí; cán bộ phụ trách và chiến sĩ dân vận ở các cơ quan, đơn vị: 126 đồng chí.

5 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 233.

6 - Sáu tháng đầu năm 2022, tổ chức hơn 700 buổi tuyên truyền, văn hóa, thể thao, với trên 16 nghìn lượt người tham gia.

7 - Sáu tháng đầu năm 2022, tham gia gần 3.000 ngày công; tu sửa 19 km đường giao thông, 21 km kênh mương thủy lợi; giúp dân thu hoạch, chăm sóc 15 ha hoa màu; tu sửa, làm mới 06 căn nhà cho các hộ dân, 06 nhà văn hóa; giúp 03 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo, v.v.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website