Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

Hà Tĩnh phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người địa phương, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.

Thấm nhuần học và làm theo Bác là “kim chỉ nam” để hiện thực hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngày 2/12/2022, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 129-KH/TU về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Theo đó, chủ đề học Bác năm 2023 của tỉnh được xác định là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023”.

Để triển khai chủ đề đảm bảo hiệu quả, thiết thực, việc học tập và làm theo được thực hiện theo 6 nội dung trọng tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân.

Từng bước cụ thể hóa chủ đề đã được tỉnh ban hành, ngay trong tháng 12/2022 và những ngày đầu năm mới 2023, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với thực tiễn địa phương. Trên cơ sở chủ đề của tỉnh, nhiều địa phương đã xây dựng chủ đề học và làm theo Bác, quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.

Để hoàn thành các kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, mỗi tổ chức, cá nhân phải nỗ lực gắn với thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và thực tiễn địa phương. (Ảnh: Thái Oanh).

 Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên cho biết: “Năm 2023, Đảng bộ huyện xây dựng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Cẩm Xuyên, phát huy vai trò nêu gương, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023”. Để thực hiện chủ đề, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội từ quá trình quán triệt, học tập đến triển khai, làm theo và kiểm tra, giám sát”.

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2023, Huyện ủy Cẩm Xuyên sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch, hướng dẫn chủ đề năm 2023 của huyện.

Đưa việc học và làm theo Bác theo chủ đề năm 2023 đi vào chiều sâu, Đảng bộ huyện Hương Khê cũng xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân hóa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Việc học và làm theo Bác được người dân Hương Khê thực hiện bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó quyết tâm cao hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Thanh Điện - Bí thư Huyện ủy Hương Khê cho biết: “BCH Đảng bộ huyện đề cao vai trò của cấp ủy (trước hết là bí thư cấp ủy) trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc học và làm theo Bác bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện; do đó, bên cạnh tập trung công tác xây dựng Đảng, huyện cũng quyết tâm cao thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong xây dựng NTM. Đồng thời, yêu cầu các chi bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sôi nổi các phong trào thi đua để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023”.

Cùng đó, hiện nay, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đang tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng nhân tố, gương điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác để tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng.

Học và làm theo Bác, Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

Tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả chủ đề học Bác năm 2023 là bước đệm quan trọng, tạo động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Có thể thấy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH cũng chính là nội dung trọng tâm, quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của các cấp ủy, chính quyền.

Tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả chủ đề học Bác năm 2023 sẽ là bước đệm quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và hành động; đưa việc làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó tạo động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website