Giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về đẩy mạnh học tập, làm theo Bác
 


Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi giám sát.    

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 04-NQ/TW, BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng và Quy định số 34/QĐ-BCH, ngày 28/1/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ năm 2017 - 2019, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh đã phát hiện, nhân rộng, khen thưởng 56 tập thể, 42 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; từ năm 2020 - 2023 gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW có 99 mô hình được giới thiệu, 36 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước với nhiều mô hình "làm theo” hiệu quả, có sức lan tỏa cao trong đời sống xã hội.

Từ việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận đã nâng cao vai trò, vị thế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tạo chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ; đạo đức, lối sống, tác phong công tác và thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục cụ thể hoá thực hiện Chỉ thị số 05 theo chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ 2021 - 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, bí thư chi bộ trong giáo dục và quản lý đảng viên; phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực của Đảng ủy Khối.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website