• Từ cách mạng Tháng mười Nga đến cách mạng tháng Tám ở Việt Nam – Những sáng tạo vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

  (HCM.VN) - Kỷ niệm 105 năm (07-11-1917->7-11-2022) cách mạng Tháng Mười Nga thành công, là dịp để chúng ta ghi nhớ những giá trị to lớn của cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga đứng đầu là V.I. Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga vùng dậy khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô-viết. Cách mạng Tháng Mười Nga, cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới nổ ra và giành thắng lợi làm rung chuyển thế giới, để lại những phương pháp cũng như những bài học kinh nghiệm vô giá cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc, đặc biệt là cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam.

 • Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song tư tưởng của Người về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng và tiếp sức cho quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

 • Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh LLVT tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác dân vận

  Công tác dân vận trong Quân đội nói chung, lực lượng vũ trang địa phương nói riêng là nội dung quan trọng, quyết định tới việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Với nhận thức đó và trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Phú Thọ luôn chú trọng thực hiện công tác quan trọng này với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

 • Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về tư chất, năng lực và phong cách lãnh đạo. Học tập phong cách lãnh đạo bằng nêu gương của Người, đặc biệt là trong việc xây dựng, rèn luyện phong cách lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay.

 • Những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Bác nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. "Trong hàng ngũ vẻ vang những anh hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến đều có phụ nữ. Phụ nữ ta tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội”…

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về củng cố quốc phòng là vấn đề cần thiết, quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 • Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trong lá thư cuối cùng gửi ngành Giáo dục

  (HCM.VN) – Ôn lại sự kiện ngày 15/10/1968, Bác Hồ gửi thư cho ngành Giáo dục, suy nghĩ và thấm nhuần sâu sắc, thực hiện đúng và sáng tạo những điều Bác viết trong thư là một việc làm có ý nghĩa thiết thực và có tính thời sự cấp bách góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

 • Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng

  Để thực hiện đoàn kết tôn giáo, Hồ Chí Minh không chỉ xây dựng và tổ chức thực hiện trong thực tế những quan điểm tiến bộ, sáng tạo về tôn giáo mà còn tích cực đấu tranh với những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi

  (HCM.VN) – Văn kiện Đại hội IX của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta” . Trong kho tàng di sản vô giá ấy, có tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi.

 • Bồi dưỡng cán bộ trẻ theo phong cách Hồ Chí Minh

  Bồi dưỡng phong cách của đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách toàn diện của người cán bộ cách mạng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website