• Bác Hồ với Lênin

  (HCM.VN) - Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22-4-1870 -> 22-4-2022), là dịp để chúng ta ghi nhớ và tri ân những công lao to lớn của Ông đối với thế giới và Việt Nam. Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở Chủ nghĩa Lênin con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình...

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn cờ dẫn dắt đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc

  Trong sự nghiệp đổi mới, cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục vận dụng, phát triển tư tưởng của Người, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 • Kiểm tra và giám sát để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

  (HCM.VN) - Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác kiểm tra và giám sát/kiểm soát nói riêng, cần thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ quan trọng này.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên giáo. Người không chỉ là hiện thân của “Tổng tư lệnh tối cao” trên mặt trận tư tưởng, mà còn để lại những quan điểm, tư tưởng quý báu về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học,… đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng đất nước.

 • 75 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đời sống mới, là dịp để chúng ta học tập, vận dụng tư tưởng của Người về xây dựng đời sống mới ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Qua hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm theo tư tưởng của Người, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

 • Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 95 năm ngày Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, xuất bản Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một tài liệu mẫu mực trong việc học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

  (HCM.VN) - Việt Nam và Lào là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn và uống chung dòng nước sông Mê Kông. Quá trình sinh sống và cùng chống giặc ngoại xâm bảo vệ nền độc lập dân tộc càng làm cho hai dân tộc sát cánh và gắn bó keo sơn hơn nữa, tạo nên mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Mối quan hệ đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay xỏn Phômvihẳn gây dựng, ngày càng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và liên tục phát triển.

 • Bảo đảm công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội là vì mục tiêu giải phóng và phát triển toàn diện con người, hướng tới những giá trị về bình đẳng, tự do, dân chủ. Đặc biệt, tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội, mà cốt lõi là ở quan điểm công bằng về cơ hội phát triển vẫn giữ nguyên giá trị và có vai trò định hướng quan trọng để chúng ta phấn đấu thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...

 • Bác Hồ dặn cán bộ, chiến sĩ quân đội phải tiến tới

  Là người cha thân yêu của lực lượng vũ trang, Bác Hồ dành tình cảm đặc biệt và sự chăm sóc ân cần, chu đáo cho bộ đội; từ tướng lĩnh chỉ huy đến các chiến sĩ ngoài mặt trận.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam

  Với đất nước và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là người con trung hiếu, vừa là lãnh tụ vĩ đại. “Người là Cha, là Bác, là Anh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ”, như lời thơ của Tố Hữu. Với thế giới, nhất là với nhân dân các nước bị áp bức, khao khát phá xiềng nô lệ, Người là vĩ nhân. Từ rất sớm, UNESCO đã vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website