Trà Vinh: Thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”

Đại biểu tham dự hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2024 của tỉnh.

Thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 29/3/2022 về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; gắn với xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025 để tập trung chỉ đạo, quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; hướng tới chuyển hóa, xây dựng, nâng chất, nhân rộng mô hình - cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở cơ sở.

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình khá chặt chẽ, bài bản, bám sát theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cụ thể hóa phù hợp đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở 04 nhóm tiêu chí nội dung “làm gương mẫu mực” dành cho cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và 05 nhóm tiêu chí nội dung “tích cực làm theo” dành cho đảng viên không chức vụ và công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn 01 đảng bộ hoặc 01 chi bộ cơ sở để làm điểm thực hiện mô hình “làm gương mẫu mực” đối với cán bộ, đảng viên nhóm 1; chọn 01 chi bộ cơ sở hoặc chi bộ trực thuộc để làm điểm thực hiện mô hình “tích cực làm theo” đối với đảng viên nhóm 2; chọn 01 chi bộ cơ sở hoặc chi bộ trực thuộc để làm điểm thực hiện mô hình “tích cực làm theo” đối với cán bộ, công chức, viên chức không là đảng viên nhóm 3.

Thực hiện tốt công tác quán triệt, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh, nhất là đối với các nơi được chọn thực hiện điểm nhận thức được vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tập trung làm tốt 03 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị “nói đi đôi với làm" về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do vậy, mô hình được quán triệt và triển khai thực hiện khá đồng bộ theo phương châm, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động làm theo.

Qua 02 năm triển khai, tỷ lệ đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình đạt trên 98%. Đến nay, toàn tỉnh có 2.713 mô hình theo 05 nhóm mô hình: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính; tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; thực hành tiết kiệm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo phân cấp, cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị có xem, đánh giá, xác nhận kế hoạch thực hiện mô hình của từng đối tượng. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức báo cáo kết quả thực hiện mô hình vào báo cáo phân loại công chức, viên chức và báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm. Công tác kiểm tra, theo dõi hiệu quả triển khai thực hiện mô hình được quan tâm. Cấp ủy trực thuộc báo cáo kết quả đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, trong đó có việc thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” vào báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị định kỳ hàng quý, 06 tháng.

Thông qua việc tích cực học tập, làm theo Bác của tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2023, GRDP của tỉnh đạt 8,25%; thu nhập bình quân đạt 81,75 triệu đồng/người (đạt 107,6% Nghị quyết); XDNTM có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội luôn được quan tâm tăng cường; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Quý I/2024, kinh tế duy trì và phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 13,93%. Tổ chức tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023 gắn với phát động phong trào thi đua “Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025”; quan tâm chỉ đạo nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; huyện Trà Cú được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương thẩm định huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp:

Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, cán bộ, đảng viên tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, xác định đúng vị trí vai trò của mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, xem đây là mô hình chung, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm “làm gương” của tất cả cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp, cách thức lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó tạo đột phá, tạo điểm nhấn trong thực hiện các mặt công tác, nhiệm vụ chuyên môn, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội (chuyển hóa từ “trên làm gương mẫu mực” thành những mô hình, cách làm cụ thể trong hệ thống chính trị, trong đời sống xã hội).

Tiếp tục rà soát, bổ sung, cụ thể hóa, chỉ đạo, định hướng bổ sung thêm một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện mô hình sát tình hình thực tiễn, gắn với trách nhiệm của các nhóm đối tượng, nhất là tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ rõ được những công việc, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từng địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung làm, đặc biệt là phải chỉ ra những mặt đột phá, sáng tạo, điểm mới trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cấp ủy nghiêm túc tổ chức công khai kế hoạch thực hiện mô hình “làm gương mẫu mực” của người đứng đầu (Nhóm 1) bằng các hình thức phù hợp (công khai trong cuộc họp chi bộ, cơ quan hoặc nêm yết công khai tại nơi làm việc, cơ quan, đơn vị) để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên biết, nắm và theo dõi kết quả thực hiện của người đứng đầu. Chú trọng tổ chức cho cán bộ, đảng viên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện khung tiêu chí - nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch cá nhân đã đăng ký; qua đó kịp thời đánh giá, đôn đốc, giúp đỡ.

Định kỳ sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, thực hiện mô hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các nơi được chọn làm điểm. Qua đó rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh những mặt thực hiện còn chưa tốt; đồng thời biểu dương, khen thưởng phát huy những mặt, những cá nhân thực hiện tốt, nhân rộng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tạo sức lan tỏa, hình thành phong trào “làm gương mẫu mực”; tạo các phong trào hành động tích cực, những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó tập trung xây dựng, hình thành mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác.

Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình; cách làm hay, sáng tạo của cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện mô hình; những cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu, tích cực thực hiện mô hình, tạo thành kênh tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa hiệu quả mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website