Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng tập thể, cá nhân

 Lãnh đạo huyện Bảo Lạc tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. Ảnh: Minh Khôi

Thực hiện Kết luận số 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai kịp thời việc quán triệt, học tập, cụ thể hóa Kết luận số 01 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Gắn kết chặt chẽ với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Cụ thể hóa chuyên đề bằng việc xác định hệ thống nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác từng năm cho cả giai đoạn (từ năm 2022 - 2025) để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, xuất bản cuốn tài liệu học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.

Cấp ủy các cấp, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ, thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên... Một số đơn vị tiếp tục sáng tạo, thực hiện những cách làm hay, thiết thực trong học tập và làm theo Bác. Huyện ủy Nguyên Bình, Trùng Khánh tiếp tục xác định nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05; Huyện ủy Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang duy trì thực hiện tốt hoạt động chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai ngày đầu tuần hằng tháng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai việc học tập và làm theo Bác theo từng chuyên đề cho hạ sĩ quan, chiến sĩ...

Từ tháng 10/2019, Huyện ủy Hà Quảng tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ Hai tuần đầu hằng tháng tại sân Huyện ủy. Tại các buổi sinh hoạt dưới cờ, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức huyện được nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó rút ra ý nghĩa, bài học liên hệ thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đến tháng 9/2020, Huyện ủy nhân rộng mô hình tới 21 đảng ủy xã, thị trấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xác định nội dung đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 là “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”. Trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, xác định từ 1 - 2 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; tiến hành công khai kết quả giải quyết trước cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình; với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, gắn với chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tăng cường lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nông Thị Tuyết, gắn thực hiện Kết luận số 01 với các phong trào thi đua yêu nước, Hội chỉ đạo chi hội cơ sở duy trì thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác, hiện có 612 chi hội với 19.136 người tham gia. Trong năm 2021, nhân rộng mới được 65 mô hình với 4.013 người tham gia; nổi bật là các mô hình như: nuôi lợn nhựa tiết kiệm, bỏ tiền ống tre, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, thùng quyên góp “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”; chi hội phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp nhau trong mùa cấy, gặt...

Để phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học và làm theo Bác, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc, quản lý tổ chức cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đối với các lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, công chức, viên chức; quy định thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, người đứng đầu các đơn vị, địa phương lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm và đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên; tiếp tục tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng tập thể, cá nhân; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website