Học tập và làm theo gương Bác góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (thứ 5 từ phải sang) trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: P.L)

Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Kết luận 01), chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm, được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới.

Việc học tập chuyên đề gắn với thảo luận, liên hệ thực tế tại đơn vị, địa phương giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn nội dung đã học. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đa dạng hình thức tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Công tác tiếp dân định kỳ, đối thoại trực tiếp và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được duy trì thực hiện nghiêm túc; Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, huyện, xã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tổ chức ít nhất 2 lần/năm... Qua đó, kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong thực hiện đạo đức công vụ; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, văn hóa ứng xử; đổi mới và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, từng bước khắc phục bệnh thành tích, bệnh hành chính, quan liêu, xa dân; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của địa phương, đơn vị; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Đồng chí Nguyễn Minh Phú - Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp thông tin chuyên đề: “Kỹ năng viết bài báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” cho đoàn viên, thanh niên (Ảnh: Mỹ Xuyên)

Góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (viết tắt là Nghị quyết số 35), nhất là việc xây dựng, kiện toàn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cung cấp thông tin, tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ BVNTTT của Đảng.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 35, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức Tọa đàm “Kinh nghiệm viết tin, bài BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng BVNTTT của Đảng, gồm: “Kỹ năng viết tin, bài BVNTTT của Đảng” và “Thực hành diễn tập đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước trên Internet, mạng xã hội” nhận được sự đánh giá cao của đại biểu. Triển khai, phát động đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh tham gia Cuộc thi chính luận BVNTTT của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trường Chính trị tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi “Giảng viên dạy giỏi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2023” để giảng viên, giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các trường THPT, giáo dục thường xuyên, THCS, Tiểu học lồng ghép, tích hợp giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Lịch sử, Văn học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, các cuộc thi... nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và nâng cao nhận thức của giáo viên trong học tập, làm theo gương Bác.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong đoàn viên, thanh niên về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng với nhiều hình thức phong phú: Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Rung chuông vàng”, Tọa đàm khát vọng thanh niên Đất Sen hồng vì Đồng Tháp “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, Cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên học tập, lao động, khởi nghiệp, phát triển kinh tế và các phong trào thi đua.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên; triển khai thực hiện các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”... góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chất lượng đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, chú trọng giám sát thường xuyên. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Lực lượng làm nhiệm vụ BVNTTT của Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng xã hội... góp phần BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo, đài của tỉnh mở nhiều chuyên trang, chuyên mục về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Đưa Nghị quyết vào cuộc sống”, “Dân vận khéo”, “Vì an ninh biên giới”, “Phổ biến, giáo dục pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống”... thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả xử lý các đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác, cẩn trọng trong sử dụng internet, mạng xã hội.

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để đấu tranh, phản bác hiệu quả các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi chính luận BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới... góp phần lan tỏa thông tin tích cực và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2021 - 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, phát động đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh tham gia Cuộc thi chính luận BVNTTT của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đối với cấp Trung ương, năm 2021, tỉnh có trên 200 tác phẩm dự thi và đạt giải Tập thể xuất sắc, 4 giải cá nhân (1 giải B, 1 giải C, 1 giải Khuyến khích, 1 giải Triển vọng); năm 2022, trên 500 tác phẩm dự thi và đạt 1 giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất, 1 giải Triển vọng; năm 2023, trên 1.000 tác phẩm dự thi và 2 cá nhân đạt giải Khuyến khích. Đối với cấp tỉnh, năm 2023, trên 1.000 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi trao 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 10 giải Khuyến khích và 2 giải Tập thể xuất sắc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website