Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những cá nhân tiêu biểu tại Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Tại Báo cáo số 499-BC/TU, ngày 16/5/2024 của Tỉnh ủy Bắc Kạn đã đánh giá, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 3 năm qua các địa phương, đơn vị luôn nghiêm túc, chủ động, có nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung học tập và làm theo Bác được gắn với việc chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế của mỗi địa phương, đơn vị. Qua đó, đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, vượt khó, phát huy ý chí tự lực, thực hiện nhiều việc tốt nhằm chăm lo, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển.

Ba năm qua, trong Đảng bộ tỉnh có nhiều mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả được nhân rộng, như: Tập thể, cá nhân chủ động giúp đỡ thôn nghèo, xã nghèo xây dựng nông thôn mới; việc làm từ thiện với các chuyến xe không đồng, bữa cơm nhân ái; hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân nghèo, các trường hợp nguy kịch; hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất; mạnh dạn đầu tư để thực hành ứng dụng khoa học vào sản xuất, khích lệ người dân chủ động làm giàu, không trông chờ sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng đồng... Kết quả, đã có 1.567 điển hình được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề đặt ra cần tỉnh quan tâm đẩy mạnh hơn nữa, đó là: Vai trò lãnh đạo, định hướng của một số cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu có lúc chưa sâu sát, chưa đôn đốc thường xuyên; việc làm mẫu, làm gương của một số người đứng đầu và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có nơi chưa nghiêm túc; việc theo dõi, đánh giá, đôn đốc, biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân điển hình có nơi chưa được chú trọng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên học tập, làm theo qua loa, thiếu trách nhiệm, không tự vươn lên, tạo ra dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do việc tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa cao; sự quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc có đơn vị chưa được coi trọng; công tác hướng dẫn, tư vấn về nội dung, phương pháp của cán bộ chuyên môn nhiều việc chưa sâu sát; tinh thần trách nhiệm vì tổ chức, vì nhân dân phục vụ của một số ít cán bộ, đảng viên chưa thực sự cao và năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu. 

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Bắc Kạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đó là địa hình chủ yếu là đồi núi bị chia cắt, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách còn yếu; giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang chậm lại; số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao, thu nhập của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn; công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chưa thực sự bền vững; tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng còn chậm gây khó khăn cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện có hiệu quả và đạt được các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đòi hỏi các cấp ủy và hệ thống chính trị phải tận tâm, tận lực, đồng lòng, sáng tạo, phát huy nội lực, khai thác các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị như tinh thần chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”. Đây là chủ trương, giải pháp lớn trong toàn Đảng bộ, mà từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương phải gương mẫu, đoàn kết, thống nhất thực hiện, nêu gương sáng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu về nội dung Kết luận 01 và chủ đề 2024, 2025. Định hướng cho cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ vai trò, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01 gắn với đánh giá việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong tổ chức thực hiện; có nhiều hình thức biểu dương, khen ngợi, khích lệ các việc làm tốt để tạo ra sự lan tỏa, thu hút nhiều cá nhân, tập thể học tập, nêu gương làm theo và làm có sáng tạo.

Thứ hai, các cơ quan chính quyền, đoàn thể gắn việc phát động các phong trào thi đua với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rộng khắp trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các việc làm, kết quả, hiệu quả cụ thể, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, gắn với các công trình hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường sống, đưa tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá chất lượng phong trào thi đua gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền, định hướng về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và cơ quan chuyên môn; kết quả đạt được đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tích cực học tập, làm theo. Chủ động phát hiện các điển hình để tuyên truyền, chia sẻ, khích lệ, lan tỏa tạo động lực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập và làm nhiều việc tốt. Cập nhật, phản ánh những tập thể, cá nhân còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện kết luận 01 để kịp thời chấn chỉnh.

Thứ tư, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, địa phương tích cực học tập, nhận thức đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại chi bộ, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm với cộng đồng dân cư nơi cư trú, gia đình. Việc học tập và làm theo phải thường xuyên liên tục, trong bất kỳ mọi công việc, mọi hoàn cảnh. Mỗi nội dung trong chủ đề năm 2024, 2025 đều có mối quan hệ biện chứng để tạo ra kết quả của việc học tập và làm theo, vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên chú ý thực hiện đầy đủ các nội dung của chủ đề mới tạo ra được kết quả toàn diện như mong muốn./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website